Miljöbild i Östergötland. Foto: Mattias Sparf

Våra skogsfastigheter

Skogsstyrelsen äger och förvaltar tolv skogsfastigheter. De finns geografiskt spridda över landet. Fastigheterna används i Skogsstyrelsens verksamhet och ska bidra till att ge mer kunskap om hållbar utveckling i skogen.

Fastigheterna finns geografiskt spridda från Skåne i söder till Västerbotten i norr. Det finns en karta på varje fastighet på våra sidor där vi grupperat dem geografiskt för södra, mellersta och norra Sverige.

Lokala mål med fastigheterna 

Det som styr skötseln av respektive fastighet är lokala förutsättningar och beslutade mål. Fastigheterna används exempelvis för:

 • demonstrations- och försöksytor med koppling till hyggesfritt skogsbruk
 • arbete med att åskådliggöra betestryckets inverkan på ungskogens utveckling
 • aktivt ståndortsanpassat skogsbruk med produktionsinriktad skötsel
 • demonstrationsyta för ädellöv med ek, bok, lind och fågelbär
 • vägbro som skapar fri passage för vattenlevande organismer
 • klimatanpassningar som genomförs genom ett variationsrikt skogsbruk
 • återväxtförsök både vad gäller trädslag och markberedning
 • utbildningar i motorsåg och röjsåg
 • åtgärder för att gynna vildbin.

Övergripande mål

Skogsstyrelsens förvaltning av skogsfastigheter ska

 • bidra med en stor verksamhetsnytta för hela Skogsstyrelsen och vara en naturlig del i alla våra verksamheter.
 • vara transparent, långsiktig och effektiv samt säkerställa efterlevnad av lagar och regelverk.
 • bidra till kunskap om hållbar utveckling i skogen.

Grafisk bild på Sverige där våra skogsfastigheter finns utplacerade.

 • Senast uppdaterad: 2024-02-06