Signalarter

Med signalarter menas naturvärdesindikatorer. Det är arter som genom sin närvaro kan indikera att ett område har höga naturvärden.

Signalarter används vid praktiska naturvärdesinventeringar i skog för att lokalisera och urskilja skogar med höga naturvärden. Förekomst av en eller flera signalarter är ofta tecken på ett avvikande skogsområde som kan vara nyckelbiotop.

Många av signalarterna finns huvudsakligen i skogsmiljöer där rödlistade arter förekommer. Ett antal av våra signalarter är också själva med på rödlistorna. Signalarter bland kryptogamerna är ofta hänvisade till substrat och mikromiljöer som blivit allt ovanligare i många skötta skogar. Många signalarter påvisar stabilitet eller lång skoglig kontinuitet. Dessa arter sprider sig långsamt eller är svaga kolonisatörer. Andra arter är hänvisade till miljöer med speciella hydrologiska förhållanden eller en avvikande jordmån.

Signalarterna har inte nödvändigtvis samma indikatorvärde i hela sitt utbredningsområde. För att använda signalarterna på rätt sätt krävs kunskap i ekologi, men också erfarenhet från den region där man inventerar. Kryptogamernas lämplighet som signalarter beskrivs utförligt i Skogsstyrelsens bok Signalarter - Indikatorer på skyddsvärd skog.

  • Senast uppdaterad: 2020-08-11