Rådjur. Foto: Kenneth Johansson

Viltanpassad skogsskötsel

Det finns ofta en möjlighet att öka fodertillgången genom viltanpassad skogsskötsel eller riktade insatser som syftar till att skapa foder för de vilda hjortdjuren. Tillsammans med reglering av de vilda hjortdjurens antal ges ökade förutsättningar att komma till rätta med betesskador på träd. Den viltanpassade skogsskötseln är frivillig och det finns inga formella krav på att du som skogsägare måste genomföra dessa.

Det finns olika sätt att arbeta för att öka viltfodertillgången. För vissa åtgärder kan det ta lång tid innan effekten märks. Man behöver också vara medveten om att mindre områden med bra tillgång och kvalitet på foder är attraktiva för djuren vilket kan öka deras närvaro i området och därmed riskerar betesskadorna att öka. Om däremot flera markägare gör samma sak över en större yta så blir möjligheterna till önskad effekt större.

Välj rätt trädslag

Det är viktigt att anpassa trädslaget efter markens och platsens förutsättningar. Det förekommer exempelvis att markägare väljer gran i stället för tall eller lövträd där dessa trädslag passar bättre i syfte att minska risken för viltskador eftersom granen är mindre begärlig för hjortdjuren. Detta kan dock medföra problem på torra och magra marker där andra trädslag är mer lämpade ur produktionssynpunkt än gran och bland annat ökad risk för framtida granbarkborreangrepp. I det större perspektivet leder det också till mindre fodertillgång.

I den medelålders och äldre tallskogen finns mer bärris som kan utnyttjas av hjortdjuren jämfört med granskogarna som ofta blir tätare, mörkare och fattigare på markvegetation. Ett ståndortsanpassat skogsbruk, såsom föryngring med större andel lövträd och/eller tall på magra och mellanmagra marker, genererar ett tillskott av viltfoder.

Föryngringsmetodens betydelse

Om marken är lämplig kan sådd eller naturlig föryngring med fröträd av tall bidra till ökad fodermängd på föryngringsytan eftersom du då kan få ett tätare uppslag av plantor jämfört med plantering. Ett högre stamantal ökar chansen att fler stammar lyckas växa upp oskadade ur beteshöjd. Det blir fler plantor som skadorna fördelas på.

Röjningens betydelse

Syftet med röjning är att gynna de önskade trädslagen eller trädindividerna och ge dem bättre utrymme och förutsättningar att utvecklas väl. Det finns dock en risk att röjning även tar bort potentiellt viltfoder i form av träd som inte uppenbart konkurrerar med huvudstammar eller redan hårt betade träd. Låt dessa träd vara kvar vid röjningen för att öka fodermängden i ungskogen. Det kan i sin tur minska betestrycket på huvudstammarna av ekonomiskt viktiga trädslag. Det finns olika röjningsmetoder som exempelvis midjeröjning och brunnsröjning som syftar till att spara och bibehålla eller öka viltfodret.

Särskilt viktigt är att lämna stammar av RASE (Rönn, asp, sälg och ek) vid röjningen. RASE är viktiga både för biologisk mångfald och som viltfoder. Dessa träd kommer sällan att utgöra någon konkurrens för huvudstammarna.

Exempel på andra åtgärder som kan påverka fodertillgången

En betydande del av de vilda hjortdjurens foder finns i skogen, men de rör sig över landskapet och tillgodogör sig foder också på exempelvis jordbruksmark och betesmark. Kraftledningsgator, myrar, mossar, vägkanter och i olika typer av kantzoner är andra exempel på platser där viltet också hittar foder. Fodertillgången bör därför beaktas ur ett landskapsperspektiv snarare än enbart i skogen.

Rester från avverkning kan nyttjas som foder. Genomför om möjligt gallring eller avverkning av betesbegärliga trädslag som tall och lövträd (framför allt asp) vintertid. Då kan ris och toppar från avverkningen tillfälligt öka fodermängden lokalt. I vissa fall kan dock riset och topparna behövas för att minska risken för körskador.

Fodertillgången kan även gynnas i olika kantzoner, exempelvis mot sjöar, vattendrag, myrar och längs med lågtrafikerade skogsbilvägar eller mot jordbruksmark. Genom att bredda kantzonen, röja fram och gynna trädslag som viltet tycker om kan du öka fodertillgången.

Läs mer

Om du vill lära dig mer om hur du genom skogsskötseln kan öka utbudet av lämpligt foder kan du läsa broschyren ”Tänk vilt när du sköter din skog”. Samverka gärna med övriga markägare i området för att få bättre resultat!

  • Senast uppdaterad: 2024-04-09