Rådjur.

Viltanpassad skogsskötsel

För att komma tillrätta med viltskadorna på skog behöver vi reglera viltstammarna via avskjutning och öka andelen tallföryngrad mark. Som ett komplement till detta kan en viltanpassad skogsskötsel öka möjligheterna att nå balans mellan skog och hjortdjur.

Undvik skador

Genom olika skötselåtgärder kan du minska riskerna för skador på föryngringen. Detta är aktuellt framförallt om betestrycket är högt idag och det är svårt att på kort sikt uppnå ett rimligt betestryck. Åtgärder kan vara hägn, olika avskräckande skyddsmedel, byte av trädslag eller att välja sådd eller naturlig föryngring som föryngringsmetod.

Rädda värdet

När föryngringen eller ungskogen redan drabbats av viltskador kan du i vissa fall utföra åtgärder som kan minska de negativa effekterna för produktion, kvalitet och beståndets fortsatta utveckling. Aktuella åtgärder kan vara beskärning, hjälpplantering och förtida avverkning.

Avleda djuren

I en viltanpassad skogsskötsel bör du vid alla skogliga åtgärder försöka gynna produktionen av foder som kan utnyttjas av hjortdjuren. På så vis kan du i viss mån avleda djuren från bete i känsliga föryngringar. Framförallt fördelar du betestrycket på fler betesbegärliga träd och trädslag.

Om du systematiskt arbetar för att öka foderproduktionen vid skogliga åtgärder förbättrar du tillståndet på längre sikt. Åtgärder kan till exempel vara hantering av avverkningsrester, skötsel av kantzoner vid skogsbilvägar, gynna foderproduktionen vid röjning eller olika miljöåtgärder.

Det finns dock risker med att erbjuda ett smörgårdsbord till djuren eftersom de lockas till dessa områden. Planera åtgärder en bit från ungskog. Samverka gärna med markägare i området för att få bättre resultat.

  • Senast uppdaterad: 2023-03-29