Gallring

Regional utveckling

Skogsstyrelsens mål för det regionala tillväxtarbetet är att koppla ihop möjligheter inom det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik med skogens och skogsbrukets förutsättningar. Det ska ske genom samverkan och inom ramarna för de två jämställda skogspolitiska målen – produktionsmålet och miljömålet – samt skogens sociala värden, för att bidra till regional tillväxt, sysselsättning och utveckling i hela landet.

Skogen ger en mängd ekosystemtjänster utöver virke och miljö, till exempel annan markanvändning i form av jakt och fiske samt friluftsliv och rekreation, för både boende och besökare. Ekoturism och norra Sveriges rennäring är andra goda exempel på hur skog och skogsmark kan användas.

Sverige är ett avlångt land med olika förutsättningar. Det är viktigt att se och förstå de regionala och lokala behoven, och att verka i linje med regionala utvecklingsstrategier och regionala tillväxtprogram samt EU:s fonder och program.

Detta förutsätter ett utvecklat samarbete både inom skogssektorn och sektorsövergripande med andra aktörer på skilda nivåer – nationellt, internationellt, interregionalt, regionalt och lokalt. Vi behöver också använda de finansieringskällor som finns.

Aktiviteter med fokus på samverkan kring skogsbruket

I det regionala tillväxtarbetet prioriterar Skogsstyrelsen:

  • Medverkan och samverkan allmänt inom politikområdet, med andra myndigheter och skogsbruket samt med regionalt utvecklingsansvariga aktörer och EU-program, myndigheter med mera.
  • Generella insatser för att få kontakter och ingå i nätverk inom verksamhets- och ämnesområden som är särskilt intressanta för Skogsstyrelsen och skogsbruket, och därtill undersöka möjliga finansieringskällor.
  • Riktade insatser mot potentiella samarbetspartner och medfinansiärer, för att få tillstånd för direkt samverkan i projekt eller på annat sätt, om möjligt med extern medfinansiering.

Av de fyra strategiska prioriteringarna i "En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020", kommer vi främst att fokusera på:

  • Kompetensförsörjning – utbildning och livslångt lärande, ökad sysselsättning och integration.
  • Internationellt samarbete – natur-, kultur- och vattenmiljö, förnybar energi och klimat samt landskapsperspektiv och naturresurshushållning.
  • Senast uppdaterad: 2022-03-23