Trådticka på granhögstubbe.

Frivilliga avsättningar

Det moderna skogsbruket påverkar de naturliga ekosystemen. Det finns därför ett behov av att skydda arealer med produktiv skogsmark från vanligt skogsbruk för att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden och andra miljövärden.

För att skydda arealer med produktiv skogsmark förväntas du som skogsägare i stor utsträckning avsätta mark på frivillig väg. Detta eftersom den svenska skogspolitiken är utformad enligt principen "frihet under ansvar". Många skogsägare avsätter också, utan ersättning, en del av sin fastighet för att bevara dess miljövärden.

Området ska rymma höga naturvärden

En frivillig avsättning är enligt Skogsstyrelsens definition ett område som markägaren frivilligt och utan ekonomisk ersättning undantar från vanlig skogsproduktion.

Den frivilliga avsättningen ska bestå av sammanhängande produktiv skogsmark. Den ska rymma höga naturvärden, kulturmiljövärden eller områden med betydelse för rekreation och friluftsliv, det vill säga sociala värden.

  • Senast uppdaterad: 2021-06-02