Fröplantage. Foto: Michael Ekstrand

Sådd

Sådd kräver alltid någon form av markberedning. Du kan så maskinellt eller för hand. Jämfört med plantering är föryngringstiden vid sådd några år längre.

Markberedning

Markberedning för sådd ska vara grund. Mineraljorden ska blottas men om den är så djup att rostjorden exponeras ökar risken för uppfrysning för frö som gror där. Det är en fördel om fröet hamnar i en mix av mineraljord och humus. Plantbildningen blir bättre med mikropreparering eller myllning som innebär att fröet täcks med ett tunt lager jord.

Maskinell sådd

Maskinell sådd görs samtidigt som markberedningen. Ett såddaggregat är då kopplat efter markberedningsaggregatet. Metoden är vanligast i norra Sverige, där inte bara tall utan också contortatall används vid sådd. I södra Sverige kan du behöva en högskärm vid sådd för att minska problemen med konkurrerande vegetation och uppfrysning.

Manuell sådd

Manuell sådd kan du göra på flera sätt:

 • för hand
 • med ett såddhjul
 • med frökanna
 • med såddrör

Sådd fungerar dåligt på marker med lite grövre jordarter eftersom fröet får sitt vatten från marken och inte uppifrån. Mjälor och andra finkorniga jordarter är olämpliga för sådd på grund av uppfrysning.

Fördelar med sådd jämfört med plantering

Att så istället för att plantera ger dig

 • lägre föryngringskostnad
 • bättre rotutveckling och bättre stabilitet hos plantorna
 • ett stort plantantal med goda möjligheter till produktion av kvalitetsvirke
 • ett behov av plantröjning vid ungefär en meters höjd.

Begränsningar med sådd jämfört med plantering

Sådd kan användas på samma ståndorter som plantering med följande begränsningar:

 • Du bör endast använda sådd på ståndorter med markvegetationstypen blåbär eller sämre.
 • Du bör endast använda sådd på markfuktighetstyperna torr eller frisk.
 • Texturen bör vara medelgrov, det vill säga sand eller sandig morän. Annars finns det risk för uttorkning på grövre jordar och för uppfrysning på finare jordar.
 • Senast uppdaterad: 2023-12-20