Flygfoto över skog.

Stöd för samarbete inom miljö

Stödet går inte att söka nu. Den senaste utlysningen stängde den 2 mars.

Med samarbetsprojekt menar vi projekt som utvecklar samarbeten mellan flera aktörer, för att gemensamt nå positiva effekter för miljön.

Samarbetsprojekt inom miljö ska fokusera på att samverka och planera för att genomföra åtgärder i praktiken. Du ska alltså göra mer än bara en teoretisk förstudie eller en litteraturstudie. Projekten kan handla om att utveckla, pröva eller utvärdera arbetsformer för samverkan, processer, metoder eller modeller som åstadkommer positiva effekter för miljön. Det kan till exempel handla om att minska betesskador, öka användningen av alternativa skogsskötselmetoder, ge en effektivare hänsyn till vattenmiljöer eller skapa ett effektivt skogsbilvägnät med god miljöhänsyn.

Ansökningar som enbart innehåller kommunikationsinsatser, till exempel kurser och rådgivning, kommer inte att få stöd. Däremot kan sådana delar ingå i projekten. Utgifter för sådana kommunikationsinsatser får endast uppgå till 30 procent av ett projekts totala budget. Målgruppen ska vara andra verksamma i skogsbruket. Kommunikationsinsatserna får inte vända sig till sökandens eller samarbetspartners personal. Du kan inte heller få stöd till forskning, men du kan använda vetenskapliga metoder för att undersöka effekter av genomförda åtgärder.

Har du funderingar om vad som kan ingå i ett projekt? Välkommen att höra av dig, så kan vi diskutera.

Vem kan söka?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka det här stödet.

Projektet ska utföras i samarbete mellan minst två aktörer. En aktör söker projektstödet och övriga aktörer anges som samarbetspartner i ansökan.

En ansökan kan omfatta hela landet eller en särskild region.

Stödberättigande utgifter

De här utgifterna kan du få stöd för:

 • Utgifter för personal
 • Indirekta kostnader
 • Köp av tjänster
 • Övriga utgifter som är kopplade till projektet

Observera att du inte kan få stöd för immateriella eller fysiska investeringar. En investering är en tillgång med ett värde över 22 000 kronor. Det är viktigt att du tar hjälp av dokumentet ”Utgifter, schabloner och indirekta kostnader”, när du gör projektets budget. I dokumentet ser du vilka regler som gäller för årsarbetstid, lönekostnadspåslag, resor, mat, fika och traktamente. Där finns också information om vilka indirekta kostnader som kan vara stödberättigande och på vilket sätt samarbetspartners ska redovisa eventuella utgifter i projektet.

Så här mycket kan du få i stöd

Du kan få 70 procent i stöd efter avdrag för eventuella intäkter. Övriga 30 procent måste vara privat finansiering. Det får alltså inte vara andra offentliga pengar. Projektet ska ha en budget på minst 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Villkor

 • Samarbetsprojekt ska genomföras i samarbete mellan minst två aktörer. Det är dock endast en aktör som kan vara stödmottagare.
 • Du ska tydligt beskriva de deltagande parternas roll, vad de bidrar med och vilken nytta de har av att delta i projektet.
 • Du ska bifoga en detaljerad budget till ansökan, se länk till budgetmall under Relaterade webbsidor.
 • Du ska bifoga en tydlig plan för vilka aktiviteter som projektet ska innehålla.
 • Samarbetspartners ska fakturera sina eventuella utgifter i projektet till stödmottagaren som i sin tur betalar och bokför på projektet.
 • Stödbeloppet kan komma att begränsas av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren. Skogsstyrelsen bedömer om begränsningsreglerna ska tillämpas. Denna bedömning sker i samband med handläggningen och kan inte utredas före en ansökan om projektstöd kommer in.
 • Du kan inte få stöd till insatser som enligt lag eller annan författning skulle ha varit genomförda vid tidpunkten för ansökan om stöd.
 • Stöd beviljas inte till insatser som myndigheter, staten, landsting, regioner och kommuner, ska ansvara för enligt lag eller annan författning. Stöd beviljas inte heller till pågående samarbetsprojekt vilket innebär att befintlig verksamhet inom redan etablerade kluster eller nätverk inte beviljas stöd.

När kan projektet starta?

Du har möjlighet att starta ditt projekt när din ansökan kommit in till Skogsstyrelsen, men då gör du det på egen risk. Det är först när du fått ett beslut som du vet om projektet blir beviljat eller inte.

Hur länge kan projektet pågå?

Ditt projekt kan pågå till och med 2022-11-30.

Du kan behöva fullmakt

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller företag som du representerar, behöver du en fullmakt. Kom ihåg att ordna fullmakten i god tid innan du skickar in din ansökan.

Fullmakten skickas i original till Jordbruksverkets CDB-enhet, adress finns på blanketten. Bifoga även en scannad kopia på fullmakten när du ansöker om stödet.

Så här söker du stödet

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd och projektstöd, se Relaterade webbsidor. 

 • När du öppnat tjänsten, klicka på texten ”Logga in i e-tjänsten Företags- och projektstöd" på mitten av sidan. Logga in med BankId.
 • Klicka på "Stöd inom Landsbygdsprogrammet till vänster på sidan.
 • Klicka på ”Sök projektstöd inom Landsbygdsprogrammet”
 • Tryck på Starta tjänsten.
 • I flik 3 väljer du vilken typ av projektstöd du söker. Välj Samarbete, därefter ska du välja Miljö i skogen. Välj sedan det ämnesområde du söker inom, adaptiv skogsskötsel.
 • Senast uppdaterad: 2021-02-01