Gammal benstamp.

Forn- och kulturlämningar – ditt ansvar som markägare

När du planerar en åtgärd i skogen som kan påverka en fornlämning måste du söka tillstånd. Det är länsstyrelsen som kan ge tillstånd. Hänsyn ska även tas till övriga kulturlämningar.

Som markägare har du ett ansvar att känna till om det finns forn- eller kulturlämningar på din fastighet. Du har också ett ansvar att upplysa den som utför ett arbete på din fastighet om det finns lämningar. Du som markägare och den som utför skogsbruksåtgärden har ett ansvar för att lämningarna inte kommer till skada.

Vad är en fornlämning?

Fornlämningar är skyddade i kulturmiljölagen (1988:950) och får inte skadas. När du planerar en åtgärd i skogen som kan påverka en fornlämning måste du söka tillstånd. Det är länsstyrelsen som kan ge tillstånd. Fornlämningar är lämningar

  • efter människors verksamhet under forna tider,
  • som har tillkommit genom äldre tiders bruk och
  • som är varaktigt övergivna.

Fornlämningar ska dessutom ha kommit till före 1850. Det innebär att till exempel torpet som idag ligger som ruin ska ha byggts före 1850. När torpet övergavs spelar ingen roll för skyddet.

Vad säger lagen om fornlämningar?

Enligt kulturmiljölagen är det en "nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas."

Vad är en övrig kulturhistorisk lämning?

Har lämningen kommit till 1850 eller senare kallar vi den för övrig kulturhistorisk lämning. Länsstyrelsen kan efter särskild prövning förklara en övrig kulturhistorisk lämning som fornlämning.

Vad säger skogsvårdslagen?

Enligt föreskrifterna till 30 § skogsvårdslagen ska skador på övriga kulturhistoriska lämningar förhindras eller begränsas. Det innebär att "skador ska förhindras helt, om det är möjligt utan att den pågående markanvändningen avsevärt försvåras, eller i annat fall begränsas så långt det är möjligt inom denna ram".

  • Senast uppdaterad: 2021-03-02