Symbolbild egenkontroll.

Miljöbalkens krav på egenkontroll

Den som utför åtgärder i skogen kan omfattas av kravet på egenkontroll i miljöbalken. Det innebär att man som verksamhetsutövare måste ha ett system för att se till att man följer lagar och regler och gör de förbättringar som behövs.

Bestämmelserna i miljöbalken innebär att alla som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan påverka miljön måste planera och kontrollera sin verksamhet. En verksamhetsutövare som utför skogsbruksåtgärder som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön omfattas av kravet på egenkontroll. Alla sådana åtgärder, till exempel byggande av skogsbilväg och dikesrensning, måste anmälas för samråd till Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen granskar egenkontrollen

Skogsstyrelsens uppgift är att utöva tillsyn över att reglerna om samråd för skogsbruksåtgärder följs. Vi arbetar både med tillsyn av enskilda objekt och med systemtillsyn. Systemtillsyn innebär att vi granskar att systemet för egenkontroll fungerar hos de verksamhetsutövare som omfattas av kravet på att anmäla skogsbruksåtgärder för samråd.

Vilka regler gäller?

Av 12 kap. 6 § miljöbalken framgår att åtgärder och verksamheter som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön ska anmälas för samråd till Skogsstyrelsen. Vilka åtgärder det handlar finns på sidan Samråd om skogliga åtgärder, se nedan.

I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsreglerna. De reglerna måste alla följa som har verksamhet eller utför åtgärder som kan medföra skada eller olägenhet för miljön. Hänsynsreglerna ställer krav på kunskap, skyddsåtgärder och försiktighetsmått, bästa möjliga teknik, produktval, hushållning och återvinning samt platsval.

Enligt 26 kap. 19 § miljöbalken ska verksamhetsutövare planera och kontrollera sin verksamhet. De ska också hålla sig underrättade om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.

I 4 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll finns regler om att verksamhetsutövare ska ha en dokumenterad ansvarsfördelning. I 6 § står att verksamhetsutövare fortlöpande ska bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt och dokumentera bedömningen.

Så här går tillsynsbesöket till

Vi kommer överens med verksamhetsutövaren om när vi ska genomföra besöket. Vi är alltid två personer från Skogsstyrelsen vid varje tillsynsbesök. Besöket genomförs antingen hos verksamhetsutövaren eller via Skype. Vid besöket går vi tillsammans igenom rutiner för till exempel anmälan, uppföljning, ansvarsfördelning och riskbedömning.

Före tillsynsbesöket ber vi verksamhetsutövaren att ta fram två stickprov, det vill säga exempel på två skogsbruksåtgärder som har anmälts för samråd till Skogsstyrelsen. Vi använder sedan dessa stickprov under tillsynsbesöket för att diskutera olika steg i verksamheten, som exempelvis planering, utförande och uppföljning.

Skogsstyrelsen gör även regelbundet uppföljande tillsyn, vanligtvis via Skype eller e-post. Verksamhetsutövaren får då redovisa dokumentation som visar att systemet för egenkontroll fungerar. Det kan vara dokumentation från genomförda uppföljningar eller aktuell riskbedömning.

Om verksamhetsutövaren uppfyller kraven på egenkontroll i lagstiftningen skickar Skogsstyrelsen ett kontrollmeddelande. Om brister i egenkontrollen konstateras kan Skogsstyrelsen skicka en begäran om komplettering eller ett föreläggande om att rätta till bristerna.

  • Senast uppdaterad: 2022-07-06