Symbolbild egenkontroll.

Miljöbalkens krav på egenkontroll

Du som utför åtgärder i skogen kan omfattas av kravet på egenkontroll i miljöbalken. Det innebär att du måste ha ett system för att kontrollera att ditt företag följer lagar och regler och kan göra förbättringar om det behövs.

Bestämmelserna i miljöbalken innebär att alla som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan påverka miljön måste planera och kontrollera sin verksamhet. Om ditt företag utför skogsbruksåtgärder som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön omfattas du av kravet på egenkontroll. Alla sådana åtgärder, till exempel byggande av skogsbilväg och dikesrensning, måste anmälas för samråd till Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen granskar företagens egenkontroll

Skogsstyrelsens uppgift är att utöva tillsyn över att reglerna om samråd för skogsbruksåtgärder följs. Vi arbetar både med tillsyn av enskilda objekt och med systemtillsyn. Systemtillsyn innebär att vi granskar att systemet för egenkontroll fungerar hos de företag som omfattas av kravet på att anmäla skogsbruksåtgärder för samråd.

Vilka regler gäller?

Av 12 kap. 6 § miljöbalken framgår att åtgärder och verksamheter som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön ska anmälas för samråd till Skogsstyrelsen. Vilka åtgärder det handlar om hittar du på sidan Samråd om skogliga åtgärder, se nedan.

I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsreglerna. De reglerna måste alla följa som har verksamhet eller utför åtgärder som kan medföra skada eller olägenhet för miljön. Hänsynsreglerna ställer krav på kunskap, skyddsåtgärder och försiktighetsmått, bästa möjliga teknik, produktval, hushållning och återvinning samt platsval.

Enligt 26 kap. 19 § miljöbalken ska du som verksamhetsutövare planera och kontrollera din verksamhet. Du ska också hålla dig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.

I 4 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll finns regler om att du som verksamhetsutövare ska ha en dokumenterad ansvarsfördelning. I 6 § står att du som verksamhetsutövare fortlöpande ska bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt och dokumentera bedömningen.

Så här går tillsynsbesöket till

Vi kommer överens med någon på företaget om när vi ska genomföra besöket. Vi är alltid två personer från Skogsstyrelsen vid varje tillsynsbesök. Besöket genomförs antingen på företaget eller via Skype. Vid besöket går vi tillsammans igenom företagets rutiner för till exempel anmälan, uppföljning, ansvarsfördelning och riskbedömning.

Före kontrollen har vi tagit fram ett eller flera stickprov som vi har skickat till företaget. Stickproven är anmälningar om samråd som har kommit in till Skogsstyrelsen. Vi använder sedan dessa stickprov under tillsynsbesöket för att diskutera olika steg i verksamheten, som exempelvis planering, utförande och uppföljning.

Om ditt företag uppfyller kraven på egenkontroll i lagstiftningen får ni ett kontrollmeddelande från Skogsstyrelsen. Om ditt företag inte uppfyller kraven får ni istället en begäran om komplettering eller ett föreläggande om att rätta till bristerna.

  • Senast uppdaterad: 2020-01-02