Asplöv

Miljöbalken i skogen

Skogen berörs av vissa delar av miljöbalken. Skydd av skog med höga naturvärden är ett exempel.

Miljöbalken innehåller regler om bland annat skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, genteknik, kemiska produkter och avfall. 

Flertalet regler i miljöbalken är allmänt hållna. För att precisera reglerna har regeringen gett ut ett stort antal förordningar. Skogen berörs bland annat av förordningar om områdesskydd, artskydd och anmälan för samråd.

Skogsstyrelsen ansvarar för tillsynen inom vissa delar av miljöbalken, främst

  • biotopskyddsområden,
  • skogsbruksåtgärder som kan påverka miljön i ett Natura 2000-område och
  • skogsbruksåtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön (12 kap. 6 § miljöbalken).

Hänsynsregler

I miljöbalkens andra kapitel finns de hänsynsregler som alla måste följa vid verksamheter eller åtgärder som kan medföra skada eller olägenhet för miljön. Reglerna är allmänt hållna, men har stor betydelse när balkens övriga regler ska tillämpas.

Hänsynsreglerna i miljöbalken gäller parallellt med hänsynsreglerna i skogsvårdslagen.

Skydd av områden och arter

Hushållning med mark och vatten

Skogsbruk är av nationell betydelse, vilket innebär att skogsmark så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. Hushållningsbestämmelserna ska beaktas enbart vid ändrad markanvändning i bland annat planfrågor, men inte fristående, utan tillsammans med andra regler i miljöbalken och i annan lagstiftning.

Biotopskyddsområde

Mindre skogsområden med höga naturvärden kan skyddas genom att Skogsstyrelsen beslutar om biotopskyddsområde. Ofta är dessa områden så kallade nyckelbiotoper. Biotopskyddsområden kan liknas vid mycket små naturreservat.

Natura 2000

Natura 2000-områden ingår i ett europeiskt nätverk av skyddade naturmiljöer. Regeringen har bestämt att ett stort antal sådana områden ska ha ett grundläggande skydd mot åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön. Många av dessa områden är redan skyddade som reservat medan andra saknar sådant skydd.

Andra skyddade områden

Nationalparker kan bildas av regeringen på uppdrag av riksdagen. På så sätt kan större områden med skog bevaras i sina naturliga tillstånd.

Naturreservat och kulturreservat kan bildas av länsstyrelsen eller kommunen. Ett beslut om interimistiskt (provisoriskt) reservat kan gälla under högst tre år och kan förlängas i två år om det finns mycket starka skäl.

Ett vattenskyddsområde kan beslutas av länsstyrelsen eller kommunen för att skydda vattentäkter. Stora arealer skog kan ingå i ett vattenskyddsområde. Reglerna påminner mycket om de som gäller för att bilda naturreservat.

Strandskydd gäller vid havet, insjöar och vattendrag. Ofta gäller strandskydd 100 meter från strandlinjen, men länsstyrelsen kan utöka det till 300 meter. Inom ett strandskyddsområde får inte tillkomma nya byggnader, anläggningar eller annat som hindrar allmänheten från att nå området eller som väsentligt förändrar livsvillkoren för växt- och djurlivet. För sådant som för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområde och behövs för skogsbruket, jordbruket, fisket eller rennäringen gäller inte förbudet.

Artskydd

Vilda fåglar, vissa andra djurarter och vissa växtarter är fridlysta genom regler i artskyddsförordningen. Artskyddsreglerna gäller även i skogen. För att klara hänsynen till arter behöver den som planerar en skogsbruksåtgärd i vissa fall anpassa åtgärden. Det förekommer också att en skogsbruksåtgärd kan påverka en art så mycket att åtgärden är förbjuden. I så fall krävs dispens från länsstyrelsen för att få utföra åtgärden.

Samråd om skogliga åtgärder

En skoglig åtgärd eller verksamhet som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska anmälas för samråd till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan den påbörjas. 

Dikning i skogen

Vid dikning skiljer man på följande tre åtgärder varav de två första regleras i miljöbalken.

  • Markavvattning
  • Rensning
  • Skyddsdikning

Markavvattning innebär framförallt grävning av nya diken, frånsett sådana som grävs vid skyddsdikning. För att få markavvattna krävs att länsstyrelsen lämnar tillstånd. I större delen av södra Sverige är markavvattning i princip förbjuden.

Rensning av diken till samma djup och läge som de haft tidigare kräver i de flesta fall inte tillstånd. Rensning ska i många fall anmälas till Skogsstyrelsen för samråd. Om fisket kan skadas av rensningen ska anmälan göras till länsstyrelsen innan arbetet påbörjas.

Skyddsdikning efter avverkning syftar till att leda bort överskottsvatten under en begränsad tid för att ge bra förutsättningar för plantorna. Skyddsdikning kräver inte tillstånd men ska anmälas till Skogsstyrelsen enligt skogsvårdslagen minst sex veckor innan åtgärden påbörjas.

Användning av växtskyddsmedel

I skogsbruket används växtskyddsmedel för bekämpning av vegetation runt plantor, behandling av fångstvirke för att bekämpa granbarkborre, insekticidbehandling av barrträdsplantor i fält, stubbehandling mot rotröta och viltskyddsbehandling. I vissa fall gäller krav på anmälan till kommunen och att sätta upp anslag för att informera allmänheten.

  • Senast uppdaterad: 2021-12-07