Person som sågar i trä.

Det här händer vid en kontroll

Här hittar du information om hur det går till att få en kontroll enligt timmerförordningen.

Före kontrollen

Kontrollanterna tar kontakt med dig ungefär tre veckor före kontrollen. Ni kommer överens om datum, tid och om kontrollen ska ske på ditt företag eller digitalt. Därefter får du en avisering via mejl, där tid för kontrollen bekräftas. Är du importör innehåller aviseringen även ett eller flera stickprov som kommer att granskas vid kontrollen. Stickproven består av produkter från utvalda leveranser. 

Hos dig som är handlare görs en enklare kontroll. Du ska då kunna redovisa vem du har handlat av och vem du har sålt produkterna till, om du inte har sålt direkt till konsumenter. En sådan kontroll kan också göras digitalt.

Under kontrollen

Kontrollanterna börjar med att kort informera om timmerförordningen och hur kontrollen går till.  Därefter presenterar du verksamheten och hur du arbetar med timmerförordningen. Du ska beskriva hur ert system för tillbörlig aktsamhet ser ut. 

Med hjälp av stickproven gås varje del i systemet igenom. Kontrollanterna vill se följande hos dig som importör.

  • Skriftliga rutiner för arbetet med timmerförordningen samt ansvars- och arbetsfördelning
  • Hur riskbedömning, plan för riskreducering och riskreducerande åtgärder dokumenteras
  • Grunduppgifter för stickproven, till exempel avverkningsland och trädart
  • Dokument som styrker laglig avverkning för stickproven
  • Riskbedömning för stickproven

Kontrollanterna kan också be att få prover av de produkter som är uttagna som stickprov för att analysera om trädarterna i produkterna stämmer överens med de trädarter som du uppger att produkten innehåller. Analysen är kostnadsfri. Om prover kommer att tas framgår det av aviseringen.

Kontrollen tar ungefär två timmar.

Efter kontrollen

Efter kontrollen behöver du skicka all dokumentation som har gåtts igenom under kontrollen till kontrollanterna, om du inte redan lämnat denna under kontrollen. Det finns sekretessregler som säkerställer att ingen känslig information lämnas ut.

Kommunicering - Inom en till två veckor skickas en skriftlig rapport till dig. Där beskriver kontrollanten besöket och lämnar synpunkter på ditt system för tillbörlig aktsamhet. Du har ungefär tre veckor på dig att besvara rapporten. Du kan ha synpunkter på rapporten eller skicka in kompletterande information.

Begäran om komplettering - Är det små justeringar som behöver göras i ditt system för tillbörlig aktsamhet har du två till tre veckor på dig att åtgärda dessa och skicka in dokumentation som visar vad som har gjorts.

Föreläggande med vite - Skulle det visa sig att det finns brister i ditt system för tillbörlig aktsamhet efter det att tiden har gått ut för att besvara kommuniceringen eller kompletteringen, får du ett föreläggande med vite. Vitesbeloppet bestäms utifrån ditt företags omsättning. Du har cirka tre månader på dig att åtgärda bristerna och skicka in dokumentation som visar vad som har gjorts för att uppfylla kraven i timmerförordningen. Om du därefter fortfarande inte har ett komplett system för tillbörlig aktsamhet ansöker Skogsstyrelsen om utdömande av vitet hos Förvaltningsrätten i Jönköping.

Förbud- Om du fortfarande efter föreläggandet inte har åtgärdat bristerna kan Skogsstyrelsen besluta om att förbjuda dig att importera produkter som omfattas av timmerförordningen. 

  • Senast uppdaterad: 2021-08-30