En nyckelbiotopsinventerare undersöker en stam.

Nyckelbiotoper

En nyckelbiotop är ett område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. I en nyckelbiotop kan det finnas hotade eller sällsynta arter som behöver området för sin överlevnad.

Varför är nyckelbiotoper viktiga?

Nyckelbiotoper är viktiga för den biologiska mångfalden. Nyckelbiotoper är ofta rester av miljöer som försvunnit i det omgivande landskapet. De arter som lever i sådana miljöer uppträder inte slumpartat eller jämnt utspritt i skogslandskapet utan finns ofta samlade på platser som har speciella egenskaper. Därför har dessa miljöer en nyckelroll för bevarandet av skogens växter och djur. Kunskap om nyckelbiotopernas förekomst i skogslandskapet är ett viktigt underlag för naturvårdsarbetet.

Hur känns en nyckelbiotop igen?

Det finns mer än 50 olika typer av nyckelbiotoper. Det är många kriterier som avgör om ett skogsområde är en nyckelbiotop. Det görs en samlad bedömning av områdets struktur, historik, fysiska miljö och av vilka arter som finns där. Många nyckelbiotoper känns lätt igen på att det är gott om olika nyckelelement som till exempel död ved, gamla träd, hamlade träd, mossklädda stenblock och bergväggar. Ett skogsområde kan vara en nyckelbiotop på grund av en speciell skogshistoria eller på grund av sällsynta ekologiska förhållanden. Några nyckelbiotoper uppträder bara i vissa terränglägen som till exempel strandskogar, raviner och rasbranter. Andra nyckelbiotoper kan vara betydligt svårare att bedöma, men kan utmärka sig genom stor förekomst av speciella arter som visar på höga naturvärden, så kallade naturvårdsarter.

Åtgärder i nyckelbiotoper kräver samråd

Vill du göra åtgärder i nyckelbiotopen måste du anmäla åtgärden för samråd med Skogsstyrelsen. Det gäller oavsett om området är en registrerad nyckelbiotop eller ej.

En del nyckelbiotoper mår bra av vissa åtgärder, medan andra inte gör det. I samrådet med Skogsstyrelsen får du reda på vad som är bäst för just din nyckelbiotop.

Objekt med naturvärden

Områden som hyser naturvärden men som i dagsläget inte uppfyller kraven på att vara nyckelbiotop kan ändå vara viktiga för den biologiska mångfalden. På sikt kan dessa områden utvecklas till nyckelbiotoper. Dessa kallas objekt med naturvärden.  

Hitta på karta

Nyckelbiotoper och objekt med naturvärden presenteras på Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor. Där finner du också beskrivningarna av olika biotoptyper.

 

  • Senast uppdaterad: 2020-11-22