Europeiskt samarbete

Inom Europa finns flera skogsrelaterade processer som Sverige följer. Skogsstyrelsen stöder Näringsdepartementet med expertis och svensk representation vid beredning och förhandling inom de olika Europeiska skogsrelaterade processerna nedan.

Forest Europe

Forest Europe (Ministerkonferensen för skydd av Europas skogar, tidigare MCPFE) är en frivillig process för samarbete mellan 46 europeiska länder i syfte att diskutera gemensamma problem och möjligheter som rör skog och skogsbruk. Ministerkonferenser hålls vart fjärde till sjätte år och då tas beslut på politisk nivå i form av deklarationer och resolutioner. I januari 2016 valdes Sverige in som medlem av Forest Europes styrkommitté där även Slovakien, Tyskland, Turkiet och Spanien ingår. Ett av de viktigare resultaten från Forest Europe processen är arbetet med kriterier och indikatorer för hållbart skogsbruk (Sustainable Forest Management). Dessa används för att följa upp utvecklingen i Europas skogar. 

UNECE:s kommitté för skog och skogsindustri (COFFI)

COFFI är FN:s regionala organ för skogssektorns handelsekonomiska frågor med fokus på Europa och Nordamerika. Arbetet utgår från ett gemensamt arbetsprogram med FAO:s (skriv ut) EFC (se nedan) med fokus på handelsstatistik, marknadsutsikter och policy. COFFI möts årligen och har en bred representation av företrädare för regeringar och för skogsnäringen.

FAO European Forestry Commission (EFC)

EFC är FAO:s regionala samarbetsorgan för Europa oh är en av FAO:s sex regionala skogskommissioner. Kärnan av verksamheten är UNECE/FAO:s gemensamma arbetsprogram som koordineras av UNECE/FAO:s gemensamma sekretariat i Genève. EFC tillhandahåller bland annat information och analys om skogstillståndet i Europa och ger det regionala bidraget till FAO:s globala skogsprogram.

  • Senast uppdaterad: 2020-08-11