Händer som planterar tallplanta

Ny skog efter avverkning

Att anlägga ny skog efter föryngringsavverkning är den skötselåtgärd som har störst betydelse för ett bestånds framtida tillväxt. Det är därför viktigt att du planerar föryngringsarbetet noga. På de här sidorna kan du läsa mer om föryngring.

Det bästa är att planera på barmark eftersom markens egenskaper styr valet av föryngringsmetod och trädslag.

När du planerar din föryngring kan du välja mellan följande metoder.

  • Plantering
  • Naturlig föryngring
  • Sådd

På vissa marker och med rätt förutsättningar kan naturlig föryngring eller sådd vara att föredra. Men på stora områden i landet är plantering det mest effektiva och säkraste sättet att skapa ny skog.

Du behöver också bestämma dig för om och i så fall hur du ska hyggesrensa och markbereda.