Träd speglar sig i stilla vatten.

EU-arbete

Skogsstyrelsen stöder Näringsdepartementet med sakexpertis och svensk representation vid beredning och vid förhandlingar i frågor som handlar om skog inom Europeiska Unionen (EU). Vi medverkar även tillsammans med departementet vid förberedelser av EU positioner inför internationella förhandlingar i olika skogligt baserade processer.

EU:s skogsstrategi

EU har ingen gemensam skogspolitik utan ansvaret för skogspolitiken ligger på varje enskilt medlemsland. Det finns dock en rad politikområden med stor påverkan på skog där EU har befogenhet att lagstifta. Exempel på sådana områden är handel, miljö, klimat och energi.

I samband med att Sverige, Finland och Österrike blev medlemmar i EU (år 1995) fördubblades skogsarealen och därmed också förutsättningarna inom det skogliga området. Det resulterade bland annat i att en skogsbruksstrategi för EU antogs år 1998. Strategin var tänkt att fungera som ett ramverk för skogsrelaterade åtgärder på EU-nivå och strävade efter bättre samordning av politikområden i frågor som rör skog och skogsbruk. Skogsbruksstrategin betonade skogarnas multifunktionella roll för samhällets utveckling och vikten av ett hållbart skogsbruk.

Sedan strategin antogs år 1998 har det inträffat saker i vår omvärld som har gjort att det funnits behov av att uppdatera skogsbruksstrategin. I september år 2013 släppte Kommissionen ett förslag på ny strategi, en Skogsstrategi för skogarna och den skogsbaserade sektorn. Skogsstrategin välkomnades av Rådet och i Europaparlamentet. Strategin prioriterar fortsatt multifunktionell användning av skogar, ett hållbart skogsbruk samt en bättre samordning av EU-lagstiftning och policies som påverkar skog och skogsbruk i medlemsländer.

EU Flegt-handlingsplan

För att motverka illegal avverkning och handel med illegalt avverkat virke antog EU kommissionen (KOM) år 2003 en Flegt-handlingsplan. Flegt står för Forest Law Enforcement Governance and Trade. EU är en av de största konsumenterna av trä och träprodukter i världen. Genom handlingsplanen vill KOM minska den illegala avverkningen genom att stärka ett hållbart skogsbruk.

KOM vill även förbättra den nationella styrningen och främja handel med legalt producerade träprodukter. Detta har skett bland annat genom att ingå frivilliga partnerskapsavtal med timmerproducerande länder där de garanterar att enbart exportera lagligt avverkat virke till EU. Det sker i utbyte mot biståndsmedel som hjälper länderna att stärka sina styrelseformer för att kunna garantera att lagligt virke exporteras till EU med så kallad Flegt-licens. I slutet av 2016 har avtal ingåtts med sex länder. De är Centralafrikanska Republiken, Ghana, Indonesien, Kamerun, Liberia och Republiken Kongo. Förhandlingar om partnerskap pågår med ytterligare ett tiotal länder.

Olika initiativ som påverkar skog och skogsbruk

EU lagstiftning kring handel, inre marknad, klimat, energi och biologisk mångfald påverkar direkt eller indirekt hur medlemsländer kan utforma sin nationella skogspolitik. Det kan ske antingen genom förändrade förutsättningar för skogsbruket, till exempel hållbarhetskrav för bioenergi, eller genom krav på hur skogarna får eller kan skötas. Till exempel fågel- och habitatdirektiven.

EU:s Östersjöstrategi

EU:s Östersjöstrategi är EU:s första makroregionala strategi med utgångspunkt i utmaningar och möjligheter som är gemensamma för Östersjöregionen. Strategin erbjuder ett samordnat ramverk för ökat samarbete mellan länder, beslutsfattande nivåer och sektorer. Den jämkar samman strategins mål med tillgängliga resurser och bidrar till en bättre samordning av relevant politik.

  • Senast uppdaterad: 2020-08-11