Solljus genom ädellövskog.

Stöd för ädellövskogsbruk

Vill du värna om ädellövskogen genom att bruka den aktivt? Sök ekonomiskt stöd till kostnader för återväxtåtgärder och röjning.

Vem kan söka?

Du som äger skogsmark eller som har markägarens tillstånd kan söka stödet. Endast en person ska stå som sökande, även när fastigheten ägs av flera.

Vad kan jag få stöd för?

Några förslag på åtgärder:

 • Markberedning
 • Stängselmaterial och stängsling
 • Plantkostnad och plantering
 • Hjälpplantering
 • Gräsrensning
 • Röjning
 • Nedtagning av stängsel

Viktigt om anläggning av ny ädellövskog på mark där det inte tidigare varit ädellövskog

Just nu finns inga pengar till åtgärden anläggning av ny ädellövskog på mark där det inte tidigare varit ädellövskog. Ansökningar om stöd till denna åtgärd läggs därför vilande och kommer att handläggas längre fram. Det gäller ansökningar som kommit in till Skogsstyrelsen från och med 2020-08-17 och senare. 

Stödets storlek

 • För återväxtåtgärder och annan vård än röjning av plant och ungskog: 80 procent av godkänd kostnad
 • För uppsättning av 2 meter högt nätstängsel kring ädellövföryngring: 80 kronor per löpmeter
 • För röjning av plant- och ungskog: 60 procent av godkänd kostnad
 • För nedtagning av nätstängsel som är minst 160 centimeter högt: 20 kronor per löpmeter

5 000 kronor är det lägsta stödbeloppet som kan beviljas.

Prioritering

Stödet prioriteras i första hand till:

 • Föryngring av befintliga ädellövskogar.
 • Annan vård än röjning av plantskog eller ungskog i ädellövskog eller bestånd som anlagts med syfte att skapa ädellövskog. Med annan vård avses till exempel hjälpplantering, gräsrensning, stängselvård och
  klippning av klykor så att ett godtagbart plantbestånd ska anses säkerställt.
 • Åtgärder för att skapa ädellövskog på annat ställe inom en brukningsenhet enligt 25§ i skogsvårdslagen.

Stödet prioriteras i andra hand till röjning av plantskog eller ungskog i ädellövskog eller bestånd som anlagts i syfte att skapa ädellövskog.

Stödet prioriteras i tredje hand till nedtagning av nätstängsel.

Stödet prioriteras i fjärde hand till anläggning av ny ädellövskog på mark där det inte tidigare varit ädellövskog.

Hur söker jag stödet?

Ta kontakt med Skogsstyrelsen där du bor eller där du har din skog för att få hjälp med din ansökan.

Några av villkoren för stödet

 • Du kan inte få stöd för åtgärder som du påbörjat innan din ansökan inkommit till Skogsstyrelsen.
 • När du utfört åtgärderna måste du ansöka om utbetalning senast tre månader efter det klardatum som anges i beslutet om stöd.
 • Du förbinder dig att under 10 år från det att stödet betalats ut, göra de åtgärder som behövs för att beståndet ska utvecklas till ädellövskog.
 • Du förbinder dig också att inte göra några åtgärder som hindrar att beståndet utvecklas till ädellövskog.

Stöd av mindre betydelse

I ansökningsblanketten ska du fylla i uppgifter om så kallade stöd av mindre betydelse. Du hittar information om stöd av mindre betydelse under "Relaterade webbsidor".

 • Senast uppdaterad: 2020-09-08