Lunglav på trädstam. Foto: Kristina Thuresson

Naturvärdesinventering enligt svensk standard (NVI)

Med den här naturvärdesinventeringen får du en högkvalitativ kartläggning och dokumentation av ett områdes naturvärden enligt svensk standard för naturvärdesinventering – ett mycket värdefullt underlag för olika tillståndsansökningar.

En naturvärdesinventering utförd enligt svensk standard (SS 199000:2014), ger dig en välstrukturerad kartläggning och dokumentation av ett områdes naturvärden. Vår inventeringspersonal är skogs- och naturvårdsutbildade och har mycket goda artkunskaper som väl uppfyller den nya standardens krav. Dessutom gör vår opartiska ställning gentemot marknadens aktörer vårt arbete mycket tillförlitligt.

Inventeringen sker ute i fält och görs enligt den standardmetod som har tagits fram av SIS, Swedish Standards Institute. Kortfattat innebär detta att naturvärdesinventeringarna nu blir jämförbara eftersom kravställningar, genomföranden och resultat styrs utifrån denna standardiserade arbetsmetod. Det här ger dig som kund en naturvärdesinventering som är välstrukturerad hela vägen från genomförandet av förstudier och fältinventering, till hur artfynd och biotoper bedöms och beskrivs.

Resultatet levereras i en rapport (pdf) som innehåller beskrivningar av inventeringsområdet, naturvärden som har påträffats, samt kartor med tillhörande GIS-uppgifter. Den redovisar naturvårdsarter, landskapsobjekt och naturvärdesobjekt som är beskrivna och indelade i klasser.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-18