Grenar.

Skog och klimat

Klimatförändringarna utgör ett hot mot många arter i skogen över hela världen. Den svenska skogen kommer sannolikt växa snabbare på grund av ett varmare klimat, men samtidigt ökar riskerna för skador.

Människans utsläpp av växthusgaser förstärker växthuseffekten och leder till ett förändrat klimat på jorden. Skogen påverkar klimatet på flera sätt och kan spela en viktig roll för att minska klimatförändringarna.

Svensk skog bidrar till att minska klimatförändringar eftersom ett hållbart skogsbruk kan ge oss biobränslen som ersätter fossila bränslen och skogsråvara som ersätter energikrävande material såsom cement och metaller.

När skogen växer tar den upp koldioxid från atmosfären och binder in i biomassan. Därigenom ökar kolförrådet i skogen. Detta kolförråd kan dock åter släppas ut till atmosfären vid exempelvis en brand.

Genom att anpassa skogsbruket för att klara ett förändrat klimat kan riskerna för skogsskador minskas. Då förbättras möjligheterna för skogen att stå emot exempelvis bränder, stormar, insektsangrepp och körskador.

Skogsstyrelsens uppgift är att föra ut den svenska skogspolitiken och bidra till att skogen brukas på ett hållbart sätt. Skogsbruket har en viktig roll att spela i vårt arbete att minska människans klimatpåverkan och förbereda samhället för ett förändrat klimat.

  • Senast uppdaterad: 2018-01-02