Grupp människor i Brunnsskogen.

Arbete i närområdet

Skogsstyrelsen stöder Regeringskansliet med expertis och svensk representation vid beredning och förhandling inom olika processer inom vårt närområde.

Nordiska ministerrådet

Det nordiska samarbetet omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.

De nordiska länderna har ett omfattande samarbete som bygger på en gemensam historia, kultur och värdegrund. Balansen av likheter och olikheter gör regionen idealisk för regionalt samarbete. Den snabba förändringen av samhället, inklusive globalisering, ökad konsumtion och produktion, samt klimatförändringar, innebär både utmaningar och möjligheter. Dessa kan mötas av gemensamma nordiska tvärsektoriella initiativ för att skapa förutsättningar för en hållbar nordisk region.

Under ministerrådet sorterar ämbetsmannakommittén för skogsbruksfrågor (ÄK-FJLS jordbruk och skogsbruk). Kommittén sammanträder två till tre gånger om året och utarbetar strategier och handlingsprogram. Kommittén förbereder även ärenden som ministerrådet behandlar och beslutar om finansiering av projekt. Skogsstyrelsen medverkar ofta med expertis och har också varit aktiv i framtagandet av Nordic Forest Solutions.

Nordic Forest Solutions är en färdplan för ett framtida samarbete inom den nordiska skogssektorn. Planen lyfter fram viktiga utmaningar och lösningar som skogen kan bidra med. Dokumentet syftar till att stärka den nordiska rösten på regional, europeisk och global nivå, och identifierar områden där samarbete inom nordisk skogssektor kan bidra med lösningar.

EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen är EU:s första makroregionala strategi med utgångspunkt i utmaningar och möjligheter som är gemensamma för Östersjöregionen. Strategin erbjuder ett samordnat ramverk för ett ökat samarbete mellan länder, beslutsfattande nivåer och sektorer och jämkar samman strategins mål med tillgängliga resurser och bidrar till bättre samordning av relevant politik.

Strategin representerar ett helt nytt gränsöverskridande arbetssätt inom EU och backas upp av samtliga 28 medlemsstater. Strategin för samman sektorer och aktörer från lokal, regional, nationell och EU-nivå och borgar för att goda erfarenheter sprids i regionen. Strategin är en vägledning och en hjälp i att prioritera och samlas kring gemensamma insatser. Det finns inga särskilda pengar avsatta till strategin, däremot finns det vissa program där pengar kan sökas för att stödja insatser i Östersjöregionen.

Strategins tre övergripande mål ska ses som ömsesidigt förstärkande och allmänt vägledande för arbetet.

  • Rädda havsmiljön
  • Länka samman regionen
  • Öka välståndet

Det nationella ansvaret för genomförandet av strategin ligger på respektive departement, (sammanlagt 23 myndigheter och samtliga 21 länsstyrelser). För att tydliggöra myndigheternas ansvar i att genomföra strategins mål har flera regeringsbeslut fattats med uppdrag om att aktivt bidra till det nationella genomförandet. Dessutom finns krav på samverkan och samråd med relevanta myndigheter och organisationer i Östersjöregionen samt med Europeiska kommissionen i genomförandet av uppdraget. En av de utpekade myndigheterna är Skogsstyrelsen.

Barentsrådet

Barentsrådet är forum för det mellanstatliga samarbetet i Barentsregionen. Barentsrådet bildades år 1993 för att stödja och främja det regionala samarbetet i de nordligaste delarna av Sverige (Västerbottens och Norrbottens län), Norge, Finland och nordvästra Ryssland. Ordförandeskapet roterar vartannat år mellan dessa länder och under 2019 till 2021 är Norge ordförande.

De olika Barents-arbetsgrupperna utgör en gränsöverskridande plattform för utbyte mellan tjänstemän och yrkesverksamma inom respektive område. Skogssektorn är en viktig del av den ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen i Barentsregionen och skogen spelar en central roll i övergången till ett biobaserat cirkulärt samhälle. Skogsstyrelsen representerar, tillsammans med SLU, Sverige i arbetsgruppen för Barents skogssektor. Syftet med arbetsgruppen är att främja en hållbar förvaltning och användning av skogsresurser och ekosystemtjänster i linje med Agenda 2030 för hållbar utveckling, med FN:s strategiska plan för skog och med Parisavtalet .

  • Senast uppdaterad: 2021-10-05