Första grönskan några dagar efter branden i oskarshamn 1983. Foto Michael Ekstrand

Levande skogar

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Blåbärsblom. Foto Josefina Sköld

Skogens alla nyttigheter

Bär är en av skogens många ekosystemtjänster – till människans nytta. Pollinering är en annan ekosystemtjänst. Utan insekter skulle vi exempelvis inte få några bär.

Vatten. Foto Michael Ekstrand

Vattnet har många livsviktiga funktioner

Att ta hänsyn till vatten är att bevara förutsättningarna för ett långsiktigt hållbart skogsbruk, och då särskilt bevara eller förbättra vattenkvaliteten.

Miljö och klimat

Sexton miljökvalitetsmål utgör plattformen för det svenska miljömålsarbetet. Sju av dem har direkt koppling till biologisk mångfald och ekosystemtjänster – Levande skogar är ett av de målen. Biologisk mångfald är bland annat en förutsättning för ekosystemens förmåga att ge nytta och att ekosystemtjänsterna fungerar vid ett förändrat klimat.

Mat, rent vatten och ren luft är nyttigheter som naturens ekosystem ger oss människor och de kallas därför ekosystemtjänster. Skogens ekosystemtjänster är många i antal – betydligt fler än träråvara, bioenergi, bär och svamp som är mer synliga – och de har många olika funktioner. 

Skogsbruket har en viktig roll att spela i vårt arbete att minska människans klimatpåverkan och anpassa samhället till klimatförändringarna.