Globalt arbete

Skogsstyrelsen stöder Näringsdepartementet med expertis och svensk representation vid beredning och förhandling inom olika internationella processer.

United Nations Forum on Forests (UNFF)

FN:s skogsforum (UNFF), som är den globala policyprocessen för skog, möts varje år för att diskutera och enas om inriktningen på förvaltningen av världens skogar samt främja politiskt engagemang i medlemsländerna för att uppnå detta.

År 2007 enades UNFF om ett icke-bindande avtal om skog, FN:s skogsinstrument. Avtalet syftar till att genomföra hållbart skogsbruk på global nivå. Avtalet innehåller fyra grundläggande mål

 • Minska avskogningen
 • Stärka skogens olika nyttor och dess bidrag till förbättrade livsvillkor för människors som är beroende av skog
 • Öka arealen av skog som är hållbart brukad eller skyddad
 • Stoppa minskningen av biståndsmedel till hållbart skogsbruk

År 2014 till 2015 utvärderades hela UNFF-processen och i samband med UNFF- mötet den 11 maj 2015 antogs ett förnyat mandat som sträcker sig fram till år 2030. Vid mötet antogs även en ministerdeklaration som angav den politiska riktningen framåt.

Efter förarbeten inom UNFF-processen antog FN:s Generalförsamling i april 2017 FN:s strategiska plan för skog. Planen har sex globala skogsmål och 26 delmål som ska uppnås till år 2030. Dessa globala skogsmål bygger på de fyra målen i FN:s skogsinstrument, FN:s globala mål för hållbar utveckling och andra skogsrelaterade globala målsättningar.  

Skogsstyrelsen stöder Näringsdepartementet med experthjälp vid förberedelser inför möten med FN:s skogsforum. Vi deltar också aktivt i den svenska delegationen vid dessa möten.

Food and Agricultural Organization (FAO)

FAO är FN:s största skogliga expertorganisation och ansvarar för att internationella skogsrelaterade politiska ställningstagande genomförs. FAO:s skogskommitté, COFO, är det styrande organet för tekniska frågor som rör skog inom FAO och möts vartannat år. FAO har även regionala skogskommissioner som träffas de år som COFO inte anordnas.

FAO:s skogsavdelning har tre huvudprogram. 

 • Skogsresurser
 • Skogsprodukter och skogsekonomi
 • Skogspolicy och skoglig information

Stor vikt i arbetet läggs vid att bygga upp kompetens och att bygga nätverk i de behövande länderna.(vilka är de?) FAO arbetar också med att harmonisera definitioner för skoglig statistik och med metoder för att samla in data inom det skogliga området. Under senare år har FAO även börjat analysera trender för skogssektorn i olika regioner och tagit på sig ett ökat ansvar för att följa klimatförändringar.

Skogsstyrelsen stöder Näringsdepartementet men experthjälp vid förberedelser och genomförande av möten med FAO, oavsett om det gäller COFO, regionala skogskommissionen eller tekniska möten.

The Circumboreal Cooperation

Det Circumboreala samarbetet syftar till att stärka samarbetet inom skogsfrågor i den boreala regionen. Samarbetet omfattar sex länder: Kanada, USA, Norge, Sverige, Finland och Ryssland. I gruppen ingår också International Boreal Forest Research Association (IBFRA) som är ett internationellt samarbetsorgan för skogsforskning.

Samarbetet etablerades år 2012 och leds av en grupp som består av generaldirektörer för ländernas skogsmyndigheter. En arbetsgrupp fungerar som sekretariat och ansvarar för genomförande av arbetsprogrammet som är strukturerat kring tre teman.

 • Natural science: Information och data om den boreala skogen, inklusive klimatpåverkan
 • Socio-economics: Skogens roll i omställning till en bio-baserad ekonomi
 • Science-policy integration: Utveckla anpassade gränssnitt mellan vetenskap och policy

För närvarande delas det roterande ordförandeskapet av Kanada och Sverige och Skogsstyrelsen representerar den svenska parten.

MegaFlorestais

Skogsstyrelsen deltar i nätverket MegaFlorestais som samlar ledare från skogliga myndigheter från några av de största skogsländerna i världen till informella samtal om aktuella utmaningar för världens skogar och skogsbruk. I nätverket ingår Brasilien, Demokratiska republiken Kongo, Indien, Indonesien, Kamerun, Kanada, Kina, Mexiko, Peru, Sverige och USA. Tillsammans innehar dessa länder över 50 procent av världens skogar.

MegaFlorestais har hållit årliga möten sedan nätverket bildades år 2005 och servas av Rights and Resources Initiative (RRI), en fristående internationell organisation som är baserad i Washington, USA. Mötena genomförs enligt Chatham House Rules principer, det vill säga, rapportering från mötet kan inte kopplas till enskilda individers uttalande.

Ett genomgående tema för MegaFlorestais har varit ”governance-frågor”, många gånger med speciellt fokus på lokala befolkningars nyttjanderättigheter. RRI följer kontinuerligt utvecklingen av landreformer och stöder regeringar med teknisk expertis. I det sammanhanget är MegaFlorestais ett viktigt forum för att utbyta erfarenheter och bidra till samarbetet mellan utvecklings- och industriländer.

 • Senast uppdaterad: 2020-08-11