Närbild på händer som signerar ett dokument.  Foto: Mostphotos/Andrey Popov

När du planerar din avverkning

Avverkning kan ske i många olika former, till exempel som röjning, gallring, eller föryngringsavverkning. Det senare är en avverkning som görs för att skapa en ny skog. I de flesta fall innebär föryngringsavverkningen att man tar upp ett hygge som är kalt, förutom de träd som lämnas som naturhänsyn. Men ibland lämnas också frö- eller skärmträd som avverkas i ett senare skede. Om du ska föryngringsavverka ett område som är minst 0,5 hektar behöver du anmäla detta till Skogsstyrelsen.

Det är viktigt att du genomför avverkningen hänsynsfullt och med syfte att skapa en bra skog för framtiden.

Skicka in anmälan sex veckor innan föryngringsavverkning

Du måste skicka in din anmälan senast sex veckor innan du påbörjar avverkningen. Sex veckor är den tid vi på Skogsstyrelsen behöver för att kontrollera om det finns något som behöver skyddas inom området och att du följer reglerna i skogsvårdslagstiftningen.

I avverkningsanmälan ska du ange vilken miljöhänsyn du kommer att ta och hur du planerar att återbeskoga området efter avverkningen. Inom det fjällnära området eller i ädellövskog måste du ha tillstånd för att föryngringsavverka. Då gör man istället en ansökan och får inte påbörja avverkningen förrän man fått ett beslut från Skogsstyrelsen.

När vi fått in din anmälan eller ansökan om föryngringsavverkning får vi möjlighet att komma med synpunkter eller ställa frågor kring den planerade åtgärden. Ibland tar vi direktkontakt med den som ska utföra avverkningen åt dig, speciellt om det är avverkaren som lämnat in avverkningsanmälan till oss.

I vissa fall kan vi göra tillsyn. Det kan exempelvis vara förbud mot avverkning av vissa träd eller delar av området. Om du inte hör något från Skogsstyrelsen inom sex veckor från det att anmälan kom in till myndigheten kan du påbörja avverkningen.

Anmälan eller ansökan på Mina sidor

På Mina sidor kan du enkelt och snabbt skicka in din avverkningsanmälan. Där finns underlag i form av kartor, flygbilder och hänsynsinformation.

Anmälan via ombud

Det är ganska vanligt att det är den som ska utföra föryngringsavverkningen åt skogsägaren som gör anmälan. I det fallet agerar avverkaren som ombud för dig men det är fortfarande du som markägare som är ansvarig.

Anmälan eller ansökan på blankett

Du kan också anmäla eller ansöka via blankett. På blanketten kan du även anmäla anmälningspliktiga åtgärder såsom användning av främmande trädslag eller vegetativt förökat skogsodlingsmaterial, uttag av skogsbränsle samt skyddsdikning. Du måste då själv bifoga en karta. På första och fjärde sidan av blanketten finns anvisningar om vilka uppgifter som ska finnas med på anmälan eller ansökan.

Skogsärenden för företag

För företag med egna planeringssystem finns också tjänsten Skogsärenden för företag. 

Publicering av anmälan

Avverkningsanmälan är allmän handling och kan på begäran komma att lämnas ut från Skogsstyrelsen. Delar av innehållet kommer även att publiceras elektroniskt i flera av Skogsstyrelsens e-tjänster, dock utan ägar- och fastighetsuppgifter.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-13