Skapa våtmark i skog

Utdrag ur Statens Jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling; SJVFS 2016:19

Skapa våtmark

189 § Stöd får lämnas för skapande av våtmark på skogsmark som är klassad som frisk eller fuktig enligt ståndortskarteringens markklasser eller återställande av en tidigare utdikad våtmark. Efter åtgärd ska krontäckningen vara minst 30 procent och våtmarken ska omfatta minst 0,3 hektar. Stödberättigad areal är högst 2,0 hektar per skapad våtmark.

190 § Stöd får endast lämnas för insatser som leder till en varaktig försumpning av skogsmark.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-04