Centrala samverkansgruppen skogsbruk-renskötsel

Syftet med samverkansgruppen skogsbruk-renskötsel är att stärka samverkan samt öka kunskap och förståelsen mellan näringarna och berörda myndigheter.

Samverkansgruppen har en rådgivande funktion. Den rollen riktas dels till näringarna och myndigheterna centralt, dels till de som deltar i de lokala samråden. Gruppen kan stimulera och ge vägledning kring aktiviteter som kan genomföras av näringarna och myndigheterna.

Samverkansgruppens huvudsakliga arbetsuppgifter kan sammanfattas i följande punkter:

 • Erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan näringar och myndigheter.
 • Ta initiativ till utbildningsinsatser om näringarna.
 • Identifiera forskningsbehov.
 • Behandla frågor av principiell och generell karaktär inom området skogsbruk-renskötsel.
 • Följa upp och utvärdera de lokala samråden, bland annat genom att samla in och sprida erfarenheter mellan länen.
 • Verka för att utveckla och effektivisera samråden bland annat genom att ny teknik och underlag används i samrådsarbetet.
 • Utveckla samverkan mellan skogsbruk och renskötsel för att möjliggöra sammanhängande och funktionella betesområden idag och i framtiden för både skogs- och fjällrenskötseln.

I samverkansgruppen ingår förutom Skogsstyrelsen följande organisationer:

 • Sametinget
 • Statens Jordbruksverk
 • Svenska Samernas riksförbund
 • Renägarförbundet
 • Koncessionsbyarna
 • Skogsindustrierna
 • Sveaskog
 • Statens Fastighetsverk
 • Allmänningarna
 • LRF Skogsägarna
 • GS-facket
 • Svenska kyrkan
 • Senast uppdaterad: 2024-03-25