Allmänna villkor fram till och med 5 oktober 2023

Villkoren gäller för samtliga uppdragstjänster som Skogsstyrelsen tillhandahåller. Tjänsterna utgörs av de utbildningar, inbegripet webbaserade e-utbildningar, och andra tjänster som framgår av Skogsstyrelsens webbplats. Särskilda villkor kan gälla för respektive tjänst, vilket i så fall framgår av webbplatsen och av uppdragsbekräftelse/avtal.

Konsumenträttslig lagstiftning

Dessa allmänna villkor är inte avsedda att inskränka de rättigheter som tillkommer en konsument enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, Konsumentköplagen (1990:932) och Konsumentkreditlagen (1992:830).

Om Skogsstyrelsens tjänster

Närmare redogörelse för respektive tjänsts innehåll och ändamål samt avtalstid för tjänsten framgår av webbplatsen och av uppdragsbekräftelse/avtal.

Utbildningar

En tjänst avseende utbildning ska anses fullgjord så snart beställaren har deltagit i utbildningen.

Avtalsutbildningar

Med avtalsutbildningar avses utbildningar som genomförs utifrån ett specifikt avtalsförhållande. Skogsstyrelsen reserverar sig för mindre ändringar i samband med genomförandet av utbildningar, detta kan exempelvis gälla lokaler och kursledare.

Bokning av utbildning skall ske senast fyra veckor innan startdatum till Skogsstyrelsens utbildningssamordnare om ej annat anges i avtalet.

Avbokning skall ske senast två veckor innan startdatum till Skogsstyrelsens utbildningssamordnare om ej annat anges i avtalet. Om avbokning ej inkommit i tid debiteras kostnaden för hela utbildningen.

Om anmäld deltagare får förhinder att delta ges möjlighet att överlåta plats till alternativ person, förutsatt att denne uppfyller gällande förkunskapskrav för utbildningen. Vid uteblivet deltagande debiteras hela deltagaravgiften. I händelse av sjukdom debiteras ingen deltagaravgift mot uppvisande av läkarintyg eller likvärdig dokumentation.

Öppna utbildningar

Med öppna utbildningar avses samtliga utbildningar som inte är avtalsutbildningar. Skogsstyrelsen reserverar sig för mindre ändringar i samband med genomförandet av utbildningar, detta kan exempelvis gälla lokaler och kursledare.

Bokning av utbildning skall ske senast angivet datum för sista anmälningsdag.

Avbokning av utbildning skall ske senast angivet datum för sista anmälningsdag till kursledaren via e-post, alternativt telefon. Om avbokning ej inkommit i tid, debiteras hela deltagaravgiften, under förutsättning att avbokningen inte sker inom ramen för beställarens ångerrätt.

Om anmäld deltagare får förhinder att delta ges möjlighet att överlåta plats till alternativ person, förutsatt att denne uppfyller gällande förkunskapskrav för utbildningen. Vid uteblivet deltagande debiteras hela deltagaravgiften. I händelse av sjukdom debiteras ingen deltagaravgift mot uppvisande av läkarintyg eller likvärdig dokumentation.

Leverans av tjänst, exklusive webbaserade e-utbildningar

Tjänst ska anses fullgjord så snart Skogsstyrelsen har fullgjort det som enligt tjänstebeskrivningen åligger Skogsstyrelsen. Sådant fullgörande ska ske senast vid det datum som finns angivet i tjänstebeskrivningen. Tjänstebeskrivning för respektive tjänst framgår av webbplatsen och av uppdragsbekräftelse/avtal.

Webbaserade e-utbildningar

En tjänst avseende e-baserad utbildning ska anses fullgjord så snart beställaren har genomfört utbildningen eller senast när kundens access till utbildningen upphör, vilket sker ett år efter datum för beställarens första inloggning.

För att ta del av Skogsstyrelsens e-baserade utbildningar måste beställaren anmäla sig via telefon eller e-post. Beställaren erhåller därefter inloggningsuppgifter till den e-baserade utbildningen via e-post. Registreringen kräver därför att beställaren har tillgång till ett e-postkonto.

Nyttjande av den e-baserade utbildningen kräver härutöver tillgång till en internetuppkoppling. För andra programvaru- och systemkrav hänvisas till webbplatsen.

Skogsstyrelsen förbehåller sig rätten att stänga av den e-baserade utbildningen för underhåll och service. Skogsstyrelsen garanterar inte att den e-baserade utbildningen är fri från avbrott och ansvarar härutöver inte för fel som ligger utanför Skogsstyrelsens kontroll.

Vid tekniska frågor avseende den e-baserade utbildningen kan kontakt tas med på webbplatsen anvisad person.

Allt utbildningsmaterial för Skogsstyrelsens e-baserade utbildningar tillhör Skogsstyrelsen och kan härutöver omfattas av upphovsrätt. Materialet får således inte fritt kopieras eller spridas till annan än beställaren eller i övrigt användas för kommersiella ändamål. En beställd e-baserad utbildning är avsedd endast för beställaren och får, så länge Skogsstyrelsen inte medger annat, inte användas av eller överlåtas till annan.

Efter avslutad utbildning erhåller beställaren per e-post ett utbildningsintyg.

Priser

Samtliga priser är angivna i SEK, exklusive moms. Närmare prisangivelse och eventuella tillkommande avgifter för respektive tjänst framgår av webbplatsen och av uppdragsbekräftelse/avtal.

Miljöcertifiering

Skogsstyrelsens Produkter och tjänster är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

PEFC-certifiering

För de tjänster i produktutbudet som berörs av PEFC Entreprenörsstandard är Skogsstyrelsens Produkter och tjänsters verksamhet certifierad enligt Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard PEFC SWE 003:4.

Allmän handling

Allmänna handlingar är offentliga hos Skogsstyrelsen i enlighet med 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Sekretess kan dock föreligga enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), bland annat avseende uppdrag enligt 31 kap. 12 § 1 stycket i nämnd lag.

Lagring av personuppgifter

För att säkerställa avtalsförhållandet i Skogsstyrelsens kunddatabas behöver vi spara och behandla personuppgifter om våra kunder, så som namn, adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer, fastighetsuppgifter och personnummer. Registrerade kunder kan när som helst ta del av samtliga personuppgifter i databasen. Om kund ej önskar vara registrerad i kundregistret skall detta meddelas skriftligen, varpå Skogsstyrelsen ansvarar för att kunden avaktiveras kundregistret. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att de kan hanteras utifrån befintlig eller eventuellt kommande avtal. Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter i enlighet med de lagar och förordningar som gäller för myndigheten. Uppgifterna gallras så fort det är möjligt enligt gällande rutin.

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

Ansvar för skada

Skogsstyrelsen innehar konsultansvarsförsäkring för sin verksamhet. För vårdslöshet och försummelse i utfört arbete ansvarar Skogsstyrelsen för skada som beställaren vållats med nedanstående begränsningar. Skadeståndsersättningen utgår enbart för direkt kostnad och omfattar inte indirekt skada såsom utebliven vinst, förlust av inkomst eller annan förmögenhetsskada.

Skogsstyrelsens sammanlagda skadeståndsskyldighet uppgår till skadans verkliga värde, samt är begränsad till uppdragets storlek, dock högst till 120 basbelopp (ABK 09 kap 5§1). Krav på skadestånd skall för att kunna medföra rätt till ersättning framföras skriftligen snarast efter att skadan upptäckts, dock senast tre månader efter uppdragets genomförande.

Ångerrätt

En konsument har i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler alltid, vid beställning genom till exempel webbplatsen, per e-post eller telefon, rätt att ångra sin beställning genom att lämna Skogsstyrelsen meddelande om detta inom 14 dagar från att avtalet om tjänsten ingicks.

Ångerrätten gäller dock inte för avtal som avser en tjänst som har fullgjorts, under förutsättning att konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.

Ångerrätten utövas genom att konsumenten lämnar Skogsstyrelsen ett klart och tydligt meddelande om detta via telefon eller e-post till adressen: produkter@skogsstyrelsen.se. Skogsstyrelsen kommer i samband med mottagandet att utan dröjsmål bekräfta kundens ångerrätt.

Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska Skogsstyrelsen återbetala det konsumenten eventuellt har betalat. Återbetalning ska ske utan dröjsmål och inom 14 dagar från den dag Skogsstyrelsen underrättades om konsumentens beslut att frånträda avtalet.

Om konsumenten utövar sin ångerrätt, ska konsumenten i förekommande fall dock ersätta Skogsstyrelsen för en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt, för en tjänst som delvis utförts innan konsumenten utövade ångerrätten, under förutsättning att konsumenten uttryckligen har begärt att tjänsten skulle börja utföras under ångerfristen.

Uppsägning med mera

I de fall beställaren bryter mot dessa villkor eller i övrigt använder konto för e-baserad utbildning på otillbörligt sätt äger Skogsstyrelsen rätt att avregistrera beställaren.

Endera parten har rätt att säga upp avtalet i fall motparten väsentligen bryter mot avtalet. Vid uppsägning enligt denna grund ska motparten meddelas skriftligen och en uppsägningstid om 30 dagar ska därefter löpa. Om inte rättelse skett inom uppsägningstiden, upphör avtalet vid dess utgång. Under uppsägningstiden ska, om inget annat överenskommes mellan parterna, åtaganden och förpliktelser enligt avtalet fullgöras. Uppsägande part är berättigad till ersättning för de direkta kostnader som denne får i anledning av avtalets upphörande.

Reklamation

Kund som avser att reklamera tjänst skall göra detta på avsedd blankett, denna finns för nedladdning på: www.skogsstyrelsen.se/villkor, alternativt kan beställas via telefon 020-35 90 00, eller via mail produkter@skogsstyrelsen.se. Följande villkor gäller för respektive tjänst:

Utbildningar

Reklamation skall göras snarast, dock senast inom 30 dagar efter genomförd utbildning.

Övriga tjänster

Reklamation skall göras snarast, dock senast inom 60 dagar efter genomfört uppdrag.

Tvist

Eventuell tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt om inte parterna enas om annat förfarande.

Force majeure

Om fullgörande av parts skyldigheter enligt detta avtal förhindras på grund av krig, naturkatastrof, strejk, lockout, blockad eller annan liknande omständighet över vilken part inte kunnat råda och skäligen inte kunnat förutse och vars följder part inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska den part som är förhindrad att uppfylla sina skyldigheter vara befriad från dessa så länge hindret föreligger.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-18