En solbelyst spång vid våtmark. Foto: Ulf Lindroth

Fler våtmarker i fokus på stor konferens

Nyhet - 24 september 2021

Den 29-30 september hålls våtmarkskonferensen ”Medvind i våtmarksarbetet?” på Öster Malma utanför Nyköping med 150 deltagare. Konferensen tar fasta på regeringens ambition att under en treårsperiod satsa 775 miljoner kronor för att återskapa våtmarker. Under konferensen delas även priset ”Årets våtmarksstipendiat” ut.

Vilken effekt kommer regeringens satsning att få för den biologiska mångfalden, våtmarkernas ekosystemtjänster i övrigt, Östersjöns välbefinnande samt klimatanpassningen av samhället? Det är frågor som kommer att behandlas på konferensen, som arrangeras av Grip on Life och stiftelsen Svensk Våtmarksfond.

Våtmarksarbetet har genom EU-medel länge varit koncentrerat till jordbrukslandskapet. Finns det anledning att tro att nya medel i systemet tillsammans med andra aktörer nu kommer att generera fler våtmarker även i skogslandskapet? 

Våtmarkerna stärker landskapets förmåga att hålla kvar vatten samtidigt som de minskar övergödning och utsläpp av växthusgaser. Våtmarkerna har även stor betydelse för människans behov av vatten, som biologiska reningsverk och buffrande förmåga vid plötsliga skyfall.

– Arbetet med att återskapa våtmarker i landskapet behöver dock accelereras. Våtmarksfonden har tidigare pekat på att byråkratin ofta lägger hinder i vägen. Orimligt långa handläggningstider och detaljstyrning har medfört att flera markägare med högintressanta projekt avstår från att gå vidare med sina tankar på att restaurera lämpliga våtmarksområden, säger Hans von Essen, generalsekreterare i Svensk Våtmarksfond.

Vid våtmarkskonferensen deltar bland annat alla berörda nationella myndigheter samt åtskilliga länsstyrelser och kommuner. Målsättningen med konferensen är att identifiera hinder och i positiv anda försöka effektivisera våtmarksarbetet.

Årets Våtmarksstipendiat

Daniel Bergman, Lönsboda, är årets Våtmarksstipendiat 2021. Stipendiet delas ut den 29 september. Daniel har förvandlat en gammal mossodling till en våtmark för att gynna biologisk mångfald, ett rikare fågelliv samt för att ge möjlighet för allmänheten att få naturupplevelser och rekreation.

Arbetet har dokumenterats i filmen ”Våtmark - från dröm till verklighet”. 

Våtmarksstipendiet är instiftat av Svensk Våtmarksfond och Ragn-Sells AB, och delas ut till en person eller organisation som utfört ett betydande och värdefullt arbete för att skapa våtmarker för fåglar av hög kvalité. Syftet med stipendiet, värt 35 000 kr, är att stimulera arbetet med att bevara, skapa och sköta våtmarker.