Grip on Lifes logotyp och dekormönster.

Mer om GRIP on LIFE

Vi arbetar för att kombinera ett modernt skogsbruk med hänsyn till skogens värdefulla vattendrag och våtmarker. Målet är att förbättra miljön och förutsättningarna för djur och växter som lever där, samtidigt som vi kan fortsätta använda våra naturresurser på ett hållbart sätt.

Vattendrag och våtmarker är viktiga livsmiljöer (habitat) för många växter och djur, men även värdefulla för oss människor då vi använder dem för friluftsliv, avkoppling och nöje. Vattendrag och våtmarker har också andra viktiga funktioner, till exempel kan de rena vatten och reglera vattenflöden.

Genom att bidra med ny kunskap och nya metoder hjälper vi till att säkra framtiden för bäckar, älvar, sjösystem och våtmarker över hela landet.

Detta gör vi i projektet

Vi ska utveckla nya metoder för att använda våra naturresurser utan att påverka viktiga vattenmiljöer negativt. Till exempel ska vi visa hur god miljöhänsyn vid skogsbruk kan bidra till detta.

Vi utvecklar också metoder för att restaurera torrlagda sjöar och våtmarker, lägga igen diken och återställa vattendrag som rensats för flottning. För att visa metoderna i praktiken skapar vi demonstationsområden.

För att projektet ska lyckas är det viktigt att samarbetet mellan myndigheter, intresseorganisationer, entreprenörer, markägare och andra intressenter fungerar så bra som möjligt. Vi provar därför olika sätt att arbeta tillsammans för att bli effektivare och för att använda våra resurser på bästa sätt. Till exempel undersöker hur vi kan nyttja fonder på ett bättre sätt, tar fram samarbetsplaner för åtgärder vid vatten och gör en modell för att uppdatera bevarandeplaner för Natura 2000-områden mer effektivt.

Den kunskap vi samlar på oss i projektet ska vi sedan sprida till andra miljöer och områden som också är i behov av förbättringar.

Arbetet i Grip on Life är indelat i fyra delområden, som vi kallar teman:

  1. Bättre bevarandestatus för Natura 2000-områden
  2. Kunskap och kapacitet att genomföra åtgärder
  3. Bättre samverkan
  4. Tillämpa ny kunskap

Varje tema leds av en temaledare.

  • Senast uppdaterad: 2024-03-05