Grip on Lifes logotyp och dekormönster.

Bättre samverkan

Precis som vattnet rör sig i och knyter samman landskapet vill vi knyta samman alla som arbetar i och vid biologiskt värdefulla vattenmiljöer – alla från den enskilda entreprenören, de privata markägarna, intresseföreningarna och organisationerna till de tillsynsansvariga myndigheterna. Arbetet mot en bättre samverkan är ett av våra fyra delområden.

Målet är att arbetet med restaurering och hänsyn i och vid vattendrag inom Natura 2000-nätverket ska löpa smidigt från att en idé föds till dess att åtgärden är finansierad, genomförd och uppföljd.

Vi uppdaterar den befintliga restaureringshandboken för vattendrag och våtmarker, som finns i pappersformat. Den nya restaureringshandboken ska vara ett levande dokument och utformas som en digital portal där det går att söka upp och läsa om andra restaureringsprojekt både inom Sverige och ute i Europa. Den digitala restaureringshandboken kommer att vara till stor hjälp vid planering och genomförande av natur- och biotopvårdande åtgärder i vattenlandskapet.

Effektivare ärendehandläggning

När någon vill genomföra åtgärder som kan påverka naturmiljön inom ett Natura 2000-område måste man söka tillstånd. Vi har sett att bedömningen och ärendehanteringen av sådana ansökningar ibland sker på olika sätt runt om i landet. Vi vill därför förbättra samarbetet mellan de myndigheter som hanterar tillståndsansökningarna, för att det ska bli lättare att göra rätt bedömning av de ärenden som kommer in. Till exempel kan gemensamma riktlinjer, förbättrade arbetssätt, checklistor och mallar underlätta vid ärendehandläggning och göra bedömningarna mer likvärdiga över hela landet.

Med tydligare riktlinjer från myndigheter om vilka hänsyn som ska tas om man vill genomföra åtgärder inom eller i anslutning till Natura 2000-områden, blir det lättare för den som söker tillstånd. Målet är att den som ansöker om att få genomföra en åtgärd redan på förhand vet vilka hänsyn som ska tas för att få ansökan godkänd. Då kan ansökan fyllas i korrekt från början och man slipper kompletteringar som gör att ärendehanteringen drar ut på tiden.

Fonder och projektidéer

Åtgärder i biologiskt känsliga områden kräver ofta specialanpassningar som kan innebära dyrare omkostnader. Kanske måste man använda sig av manuellt arbete eller köra ut virke med häst och vagn för att skona känslig mark. Åtgärder som att återställa strömfåror, skapa lekbottnar för fisk och ta bort vandringshinder i vattendrag är bara några exempel som ofta kräver specialanpassningar för att inte påverka miljön negativt vid själva åtgärden.

Det går att söka ekonomiskt stöd ur fonder för att kunna göra sådana speciallösningar, men kännedomen om dessa fonder är ofta dålig. Vi bygger därför upp två databaser. Den ena databasen samlar de fonder som kan ge ekonomiskt stöd för åtgärder som kräver dyrare metoder.

Den andra databasen är en projektdatabas där små enskilda projekt ska kunna dra nytta av varandra och samarbeta för att kunna växa till större projekt. Genom att likartade projekt kan arbeta tillsammans får man positiva synergieffekter och undviker dessutom att man ”uppfinner hjulet” på flera håll.

  • Senast uppdaterad: 2024-03-05