Pågående installation av flödesmätare, Sandvadsbäcken. Foto: Martin Hederskog

Mätningar hjälper oss att göra rätt

Nyhet - 01 juni 2020

Att göra rätt sak på rätt plats är avgörande för att få till ett effektivare miljöarbete. Så hur vet vi att vi gör rätt? Jo, vi mäter! I Kalmar län har vi redan påbörjat uppföljningen – en slags nollmätning – för två av våra åtgärdsområden. På så sätt kan vi ta reda på vilken effekt våra åtgärder får och vad som fungerar bäst.

Vattenuppehållande åtgärder

Vattnets uppehållstid i landskapet har förkortats på många håll, till följd av omfattande utdikning av våtmarker och rätning av vattendrag. Följer man exempelvis Sandvadsbäcken uppströms från dess mynning i Emån kan man se flera exempel på just det, och det är tydligt att området en gång har kunnat hålla mer vatten under längre perioder.

Men vad händer egentligen om vi återskapar de tidigare bestämmande sektionerna som rensats bort, med så kallade vattenuppehållande åtgärder, för att försöka återskapa den ursprungliga hydrologin? Det vill vi ta reda på!

Därför har vi nu placerat en flödesmätare i systemets nedre del för att kunna registrera flödena före och efter de planerade åtgärderna inom Grip on Life. Vi hoppas få veta mer bland annat om hur vattenflödena i området reagerar under torrperioder såväl som under perioder med mycket nederbörd och höga flöden. Eftersom vi startar mätningarna redan nu, får vi veta hur det fungerar före och efter att de vattenuppehållande åtgärderna genomförts.

Genom att hålla kvar mer vatten i området hoppas vi på flera positiva effekter:

  • Höjda grundvattennivåer
  • Mer vatten tillgängligt för omkringliggande skogen under längre perioder vilket kan minska torkstressen
  • Fler vattenspeglar under längre perioder till nytta för djurlivet
  • Stabilare lokalklimat
  • Utjämna flöden vid torka respektive höga flöden

Våtmarksrestaurering

Vid Skogsmossen, en våtmark som dikades ut för att odla grödor på, har vi installerat en vattennivåmätare för att kunna utvärdera den kommande restaureringen av våtmarken. Genom att följa vattennivåns förändringar och ta prover på kvaliteten på vattnet som lämnar området hoppas vi lära oss mer om vilka effekter restaureringen får.