Lokal referensgrupp på vattendragsträff vid Stensjöbäck, Målilla.  Foto: Martin Hederskog

Träff för lokal referensgrupp vid Stensjöbäck

Nyhet - 17 december 2019

Nyligen hade den lokala referensgruppen i Kalmar län en vattendragsträff. Fokus var att hitta rätt form för vattendragsvandringar som ska rikta sig till markägare, entreprenörer och allmänhet. Genom att undersöka djurlivet i Stensjöbäck visade man hur viktigt det är med hänsynsåtgärder i anslutning till skogens vatten.

På träffen utforskade referensgruppen vilket djurliv som finns i bäcken med hjälp av bottenfaunaprover och elfiske och tog reda på varför vi behöver visa hänsyn för vattendraget. Efter det övergick diskussionen till hur vi kan tänka för att bevara och förbättra förutsättningarna för de arter som lever i och i anslutning till vattendraget.

I diskussionerna kom deltagarna bland annat fram till att det är viktigt att främja en kantzon med rikligt inslag av lövträd. Det beror på att löv som faller ner i vattendraget är motorn i näringskedjan, speciellt för näringsfattiga vattendrag som Stensjöbäck i Målilla. Om kantzonen är varierad och flerskiktad kan den skugga och hålla temperaturerna nere under varma perioder. Död ved i vattnet skapar variation i vattendraget. Att skapa död ved vid vattnet är därför en mycket effektiv naturvårdsåtgärd.

En annan slutsats var att man behöver anpassa kantzonen efter de specifika förutsättningar för varje område. För att uppnå god miljöhänsyn är det viktigt att planera sin skogsbruksåtgärd. Deltagarna var överens om att markfuktighetskartor är ett bra planeringsunderlag som bidragit till minskade markskador.

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i Kalmar arrangerade vattendragsträffen. Representanter från tio olika lokala organisationer deltog i diskussionerna om hänsynen till skogens vatten. Referensgruppen i Kalmar län tar med sig den kunskapen när de utformar det konkreta arbetet i Grip on Life.