Temaworkshop 15-16 november 2022, Stockholm. Foto: Grip on Life

Workshop - där land möter vatten

Nyhet - 13 december 2022

Det blev två intensiva dagar med fokus på miljöerna i och i anslutning till vattendrag när Grip on Life arrangerade temaworkshop i november. Syftet var bland annat att fördjupa kunskapen om dessa viktiga miljöer.

Rubriken för temaworkshopen 15 och 16 november var ”Där land möter vatten”. Mer specifikt om översvämningsområden, svämplan, strandängar, sumpskogar, kantzoner och utströmningsområden. Alla dessa miljöer är otroligt viktiga för biodiversitet, för vattendragets kemi och funktion samt för den blå och gröna infrastrukturen som vattendragen kan utgöra.

Deltagarna på workshopen var dels aktörer verksamma i Grip on Life, dels länsstyrelser utanför partnerskapet och forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). De fick bland annat lära sig om vattendragets dynamik – hur beter sig och formas ett vattendrag och hur vi kan hjälpa påverkade vattendrag att återfå sin naturliga dynamik. Ett medskick från en av SLU-forskarna var att det är viktigt kantzonerna är tillräckligt stora och håller en god kvalitet för att vara funktionella. Det är också viktigt att hålla reda på de mindre utströmningsområdena när man anlägger funktionella kantzoner. Mycket är på gång när det gäller utvecklingen av kartverktyg som kan underlätta att utföra en god naturhänsyn vid skogliga åtgärder i anslutning till vatten.

Andra dagen fick mötesdeltagarna olika objekt med kartor, information och i uppgift att i grupp fundera på anläggandet av kantzoner.