Tallticka på stam

Uppföljning av biologisk mångfald

Syftet med inventeringen "Uppföljning av biologisk mångfald", UBM, är att beskriva nuläget för den biologiska mångfalden i skog med höga naturvärden och följa upp vilka förändringar som sker på lång sikt.

Inventeringen "Uppföljning av biologisk mångfald" startade 2009. Avsikten var att under en tolvårsperiod inventera sammanlagt cirka 750 objekt och sedan återupprepa inventeringen efter 12 år för att påvisa eventuella förändringar. Inventeringen görs i stickprov av nyckelbiotoper i det enskilda skogsbruket och storskogsbruket. Med start 2019 görs också stickprov av vanlig slutavverkningsmogen skog.

Inventeringen är ett sätt att följa upp effekter i skogen av skogssektorns arbete för att bevara den biologiska mångfalden.

Metod

Metoden kan användas för all typ av skog. Den består av två delar:

  • Art- och substratinventering, på hela objektets areal.
  • Inventering av beståndet, längs transekter.

Inventeringen omfattar alla 650 signalarter och visar hur många arter som finns på objekten, samt i vilken mängd de finns. Även rödlistade arter noteras, liksom grova träd och grov död ved. Dessutom görs en översiktlig bestånds- och ståndortsbeskrivning.

Utveckling

Skogsstyrelsen planerar att se över och utveckla inventeringen "Uppföljning av biologisk mångfald" under 2021–22. Tanken är att se om stickprovet kan breddas till att omfatta alla skogstyper, oberoende av naturvärde. De nuvarande stickproven ska inventeras klart och dokumenteras, så att objekten vid behov kan återinventeras senare.

  • Senast uppdaterad: 2022-10-05