Del av renhjord på ca 2000 renar, Ytterbyn. Foto: Åke Sjöström

Samråd skogsbruk – rennäring inför avverkning

Enligt Skogsstyrelsens föreskrifter till 20 § skogsvårdslagen ska skogsmarkens ägare bereda berörd sameby tillfälle till samråd innan föryngringsavverkning eller avverkning för byggande av skogsbilväg påbörjas inom renskötselns året-runt-marker. Samrådet ska omfatta avverkningen med efterföljande skogsvårdsåtgärder.

Om din brukningsenhet är mindre än 500 hektar produktiv skogsmark så behöver samebyn inte ges möjlighet till samråd om det planerade hygget är mindre än 20 hektar inom brukningsenheten. I fjällnära skog gäller istället 10 hektar.

Möjlighet till samråd ska alltid ges om avverkningen berör för rennäringen särskilt viktig

  • hänglavsbärande skog,
  • rastbete,
  • arbetshage,
  • flyttled eller
  • om hygget ansluter till kalmark eller plantskog som tillsammans med det planerade hygget överstiger 20 hektar inom brukningsenheten. I fjällnära skog gäller i stället 10 hektar.

Samråd är ett bra sätt att lösa intressekonflikter

Tanken bakom bestämmelsen är att samråd är ett bra sätt att lösa intressekonflikter mellan skogsbruk och rennäring. Av det skälet har ovannämnda regel införts för skogsbruket inom året-runt-markerna samtidigt som frivilliga samråd rekommenderas inom vinterbetesmarkerna. Denna rekommendation för samråd inom vinterbetesmarkerna finns i Skogsstyrelsens allmänna råd till 31 § skogsvårdslagen.

Flera saker är viktiga för att åstadkomma bra samråd mellan skogsbruk och rennäring. Bland annat att det vid samråden bör finnas ett bra underlag för att bedöma rennäringens markanvändning, till exempel genom data från Sametingets kartor för respektive sameby eller samebyarnas renbruksplaner.

Det är även viktigt att samråden sker i tillräckligt god tid för att undvika för stor koncentration av avverkningar i en sameby. Annan viktig hänsyn framgår av de allmänna råden till 31 § skogsvårdslagen.

Skriftligt bevis

Till ansökan om tillstånd för avverkning eller anmälan om avverkning inom renskötselns året-runt-marker, ska ett skriftligt bevis följa med som visar att berörd sameby har getts möjlighet till samråd.

Samrådsblanketten kan användas för att dokumentera samråd mellan markägare och sameby. Se Relaterade dokument nedan.

Äganderätten och renskötselrätten vägs mot varandra

Hänsynen till rennäring kan inte krävas i så stor utsträckning att den hindrar ett rationellt skogsbruk som utövas med stöd av äganderätten. Men på motsvarande sätt får hänsynen till rennäringen inte heller bli så liten att den motverkar en rationell renskötsel som utövas med stöd av renskötselrätten. Det gäller alltså att väga två rättigheter mot varandra –markägarens rätt att bedriva skogsbruk med stöd av äganderätten och samebyns rätt att bedriva renskötsel med stöd av renskötselrätten.

 

  • Senast uppdaterad: 2018-05-03