Så kan du använda Skogsskötselserien

Vi vill att Skogsskötselserien tillsammans med den mer praktiskt inriktade digitala tjänsten Skogskunskap ska bidra till en bättre skogsskötsel. Du kan använda serien till att fördjupa dina kunskaper inom olika delar av skogsskötselområdet, för att ta få reda på den vetenskapliga grunden till kunskapen och hur kunskapen kan tillämpas i praktiken.

I Skogsskötselserien kan du hämta kvalitetssäkrad skogsskötselkunskap för att utforma egna instruktioner, rådgivnings- och informationsmaterial. Den kan användas för självstudier och vid utbildning.

Icke-kommersiell användning av texter och illustrationer är fri. För kommersiell användning krävs medgivande från upphovsmannen och Skogsstyrelsen. Vid all användning ska källan anges (se Upphovsrätt och citering).

Utgivningen av Skogsskötselserien har skett under 2007–2021 och har finansierats av Skogsstyrelsen, LRF Skogsägarna, Skogsindustrierna, Sveriges lantbruksuniversitet, Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond, Stiftelsen Skogssällskapet, Energimyndigheten och Rundvirkesstiftelsen. Med början 2012 har de flesta förstaupplagor av kapitlen reviderats och uppdaterats till andraupplagor.

Upphovsrätt och citering

Texter och illustrationer i Skogsskötselserien är upphovsrättsligt skyddade. Icke-kommersiell användning är fri. För kommersiell användning krävs medgivande från upphovsmannen och Skogsstyrelsen. Vid all användning ska källan anges:

  • Utdrag av text och sidor: Citera som anges nedan.
  • Illustrationer (foton och teckningar) separat: Minimikrav att ange fotograf eller illustratör.
  • Diagram separat: Ange diagrammets ursprungliga källa, till exempel Källa: Pettersson (1993). Ange helst också: Skogsskötselserien, kapitel 1 (om diagrammet är hämtat från kapitel 1).

Varje kapitel i Skogsskötselserien har skrivits av en eller flera författare. Enda skillnaden jämfört med en tryckt bok eller en tidskrift är att publiceringen är på nätet. Citering görs därför på vanligt sätt med angivande av författare, publiceringsår, titel på verket och var det finns tillgängligt.

Så här kan du citera och referera

Kapitlet ”Skogsskötselns grunder och samband” citeras korrekt och fullständigt så här:

Albrektson, A., Elfving, B., Lundqvist, L. och Valinger, E. 2012. Skogsskötselns grunder och samband. Skogsskötselserien, kapitel 1. Andra upplagan. Tillgänglig på: www.skogsstyrelsen.se/skogsskotselserien. (Datum då du läste av referensen.)

Vill du mer kortfattat referera till kapitel 1 föreslås följande sätt:

  • Skogsskötselns grunder och samband. Skogsskötselserien, kapitel 1. Tillgänglig på: www.skogsstyrelsen.se/skogsskotselserien
  • Skogsskötselserien, kapitel 1: Skogsskötselns grunder och samband.
  • Minimikrav för citering är: Skogsskötselserien, kapitel 1, eller Albrektson med flera (2012).

Vill du referera till Skogsskötselserien som helhet föreslås följande sätt:

  • Skogsskötselserien. Tillgänglig på: www.skogsstyrelsen.se/skogsskotselserien.
  • Minimikrav för citering är: Från Skogsskötselserien, eller enbart Skogsskötselserien.
  • Senast uppdaterad: 2024-06-11