Äldre par med kikare i skogen

Människan och skog

Skogen har ett stort värde för rekreation, friluftsliv, folkhälsa och turism. Ett av Skogsstyrelsens uppdrag är att arbeta för att dessa sociala värden i skogen ska värnas.

Skogens sociala värden är de värden som skapas av människors upplevelser. De är en viktig resurs för samhället när det gäller människors välbefinnande, hälsa, boende/livsmiljö, regional utveckling och turism. 

Skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden ska värnas. Det beslutade riksdagen 1993.

Det här gör Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen ansvarar för miljömålet Levande skogar. Tillsammans med Naturvårdsverket ansvarar vi för att följa upp delmålet Tillgång till natur för friluftsliv inom friluftspolitiken.

  • Vi arbetar för att uppmärksamma och stärka skogens värde för rekreation, friluftsliv, folkhälsa och naturturism.
  • Vi verkar för att skogar med höga sociala värden ska få en skötsel så att natur- och kulturmiljövärden liksom möjligheterna till rekreation bevaras och utvecklas långsiktigt.
  • Vi ska främja dialog mellan markägare och nyttjare för att minimera konflikter mellan olika intressen.

Skogsstyrelsen ger också råd kring sociala värden och arbetar med frågan inom ramen för Skogen i skolan.

Naturvårdsavtal för skogar med höga sociala värden

I skogar med höga sociala värden kan kommunen eller Skogsstyrelsen teckna naturvårdsavtal med markägaren.

Målbilder för god hänsyn till rekreation och friluftsliv 

I förvaltningen av målbilder för god miljöhänsyn har en temagrupp för rekreation och friluftsliv utsetts för att utveckla de målbilder som tagits fram. Läs mer på sidan Samverkansgrupp för förvaltning av målbilder för god miljöhänsyn

  • Senast uppdaterad: 2020-07-03