Skotning i gallringsskog.

Sysselsättning i skogsbruket

Här hittar du uppgifter om antalet arbetade timmar och hur många som arbetar i skogsbruket. Vi redovisar resultaten per utförare, anställningsform, kön, kategori av arbete, företagskategori och antal anställda. Resultaten visas per län, landsdel och för hela landet.

Resultaten kommer från tre olika undersökningar. Undersökningen om det storskaliga skogsbruket är en totalundersökning. Den omfattar ca 130 företag. I undersökningarna om det småskaliga skogsbruket och entreprenörerna ingår ett stickprov av företag.

Undersökningarna ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer; JO0501 Storskaligt skogsbruk, JO0504 Skogsentreprenörer och JO0304 Småskaligt skogsbruk.