Ekskog

Om fastigheter

Här kan du läsa vanliga frågor och svar. Klicka på en fråga för att fälla fram och läsa svaret.

Frågor och svar

Varför finns inte min fastighet eller skifte på Mina sidor?

Fastighetsfakta och kartor uppdateras av Lantmäteriet varje månad vid olika tillfällen. Som ett genomsnitt är fastigheten komplett i Mina sidor cirka 8 veckor efter att du fått lagfart. Tiden kan variera med någon vecka mer eller mindre.

Vid fastighetsombildning kan det dröja betydligt längre tid. Efter att vi fått kartinformation kan vi göra en särskild hantering av nybildade fastigheter och fastigheter som har andra typkoder än lantbruksfastigheter. Kontakta oss via supportformuläret om du har en nybildad fastighet (eller annan typkod) som du behöver arbeta med i Mina sidor.

Varför innehåller inte Mina sidor alla fastigheter?

Mina sidor är avsedd som stöd för dig i ditt i skogsbruk. Vanliga tomter, rena vattenfastigheter, industrimark eller liknande finns inte med i normalfallet. Kontakta oss via supportformuläret om du behöver göra en avverkningsanmälan på tomtmark eller dylikt.

Hur kan jag göra för att min man/fru ska se min fastighet?

Du kan delegera rättigheter till den du önskar direkt i Mina sidor. Logga in och gå till Mina inställningar. Det går också att delegera genom att skicka in en fullmakt via pappersblankett.

Är Mina sidor en bekräftelse på vad jag äger?

Nej. De fastigheter och gränser som visas i Mina sidor är bara en kopia från Lantmäteriets original och inte någon bekräftelse på ägarförhållanden. Om uppgifterna om fastigheten inte stämmer i Mina sidor kan du kontrollera på
e-tjänsten "Min fastighet" på Lantmäteriets webbplats.

Jag har ny adress. Var anmäler jag det?

Du behöver inte meddela adressändringar eller information om fastighetsköp eller försäljning till oss. Vi uppdaterar våra register med jämna intervall. Nya ägare, adressändringar med mera uppdateras normalt varje månad, undantaget juli och augusti.

En av mina fastigheter syns inte. Varför?

Om du har en fastighet som inte syns i Mina sidor kan det till exempel bero på att det skett en förändring sedan uppdatering eller att du personligen inte har lagfart till fastigheten.

Vad menas med brukningsenhet?

En brukningsenhet är den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare. I vissa fall kan Skogsstyrelsen på begäran av skogsägaren tillåta att mark i två eller flera kommuner får betraktas som en brukningsenhet.

Vad menas med taxeringsenhet?

En taxeringsenhet ska vara belägen i en och samma kommun och får inte omfatta egendom med olika skattepliktsförhållanden. Det innebär att fysiska personer, företag med flera kan äga en eller flera taxeringsenheter i samma kommun och dessutom taxeringsenheter i andra kommuner

Vad är en lagfaren ägare?

En lagfaren ägare är den person som fått sitt fastighetsköp registrerat hos inskrivningsmyndigheten och som står på lagfarten. Uppgifterna om lagfaren ägare uppdateras med jämna mellanrum av Lantmäteriet till Skogsstyrelsen, vanligtvis cirka en gång i månaden.

Vad är en taxerad ägare?

Taxerad ägare är den person som betalar fastighetsskatten. Enligt Lantmäteriets definition är ofta en taxerad ägare även lagfaren ägare. Men, om den taxerade egendomen är en byggnad som står på någon annans mark, till exempel vid tomträtt, så skiljer sig taxerad ägare till egendomen från lagfaren ägare till fastigheten. Uppgifterna uppdateras till Skogsstyrelsen cirka en gång om året. Se mer om taxerad ägare på Lantmäteriets webbplats.

Vad är skogsimpediment?

Impediment är mark med sämre förmåga att producera virke. Det kan till exempel vara kärr, berghällar eller fjäll. I tjänsten Min skogsdata hittar du information om vilka slags impediment som finns på din fastighet.

  • Senast uppdaterad: 2021-02-18