Drönarbild över skogsområde. Foto: Patrik Svedberg

Avverkningsstatistik

Här hittar du statistik om hur mycket skog som avverkas i Sverige.

 • 96 miljoner skogskubikmeter avverkades år 2021.
 • 95,8 miljoner skogskubikmeter avverkades preliminärt år 2022.
 • 93 miljoner skogskubikmeter bedöms avverkas år 2023.
 • 77,1 miljoner kubikmeter (m3fub) togs preliminärt tillvara under 2022 för användning i skogsindustrin och för energiändamål.
 • 251 000 hektar slutavverkades i medeltal per år under perioden 2017-2021.
 • 290 000 hektar gallrades i medeltal per år under perioden 2017–2021

Bruttoavverkning

Bruttoavverkningen uppgick enligt Skogsstyrelsens preliminära statistik till 95,8 miljoner skogskubikmeter under 2022. Bruttoavverkning omfattar den totala avverkade virkesvolymen. Under 2021 var bruttoavverkningen 96,0 miljoner skogskubikmeter.

Avverkningsnivåerna under 2021 och 2022 har varit de största hittills om vi bortser från 2005 och 2007 då avverkningarna var mycket höga på grund av stormarna Gudrun och Per. Avverkningen har ökat mycket sedan början av 1950-talet då den låg på mellan 40 miljoner och 60 miljoner skogskubikmeter årligen.

Avverkningsprognos för 2023

2023 bedömer vi att bruttoavverkningen kommer att uppgå till 93 miljoner skogskubikmeter. Vi baserar vår bedömning på bland annat en förväntad minskad produktion av sågade trävaror och pappersmassa i skogsindustrin.  Avverkningen av barrsågtimmer förväntas därmed minska med drygt 2 procent och massaved med 4 procent. Den minskade avverkningen av sågtimmer och massaved uppvägs i viss mån av en ökad avverkning av brännved. Brännvedsavverkningen väntas öka med 3 procent.

De höga avverkningarna 2005 och 2007 beror på stormarna Gudrun och Per.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Bruttoavverkning år 2022 per landsdel:

 • Norra Norrland 12 miljoner skogskubikmeter
 • Södra Norrland 21 miljoner skogskubikmeter
 • Svealand 30 miljoner skogskubikmeter
 • Götaland 33 miljoner skogskubikmeter 
Logotyp Sveriges officiella statistik

Bruttoavverkning per huggningsart

Under perioden 2017–2021 stod slutavverkning för 68 procent och gallring för 22 procent av bruttoavverkningen. Resterande del bestod av andra huggningsarter såsom röjning, avverkning av fröträd och överståndare samt hyggesrensning.

Den genomsnittliga årliga avverkningsvolymen uppgick under perioden 2017–2021 till 259 skogskubikmeter per hektar i slutavverkning och 72 skogskubikmeter per hektar i gallring. Den genomsnittliga avverkningen per hektar har ökat sedan mitten av 1980-talet, särskilt i slutavverkning.

Uppgifterna avser alla ägoslag exklusive ägoslaget bebyggd mark. Inklusive ägoslaget fjäll från och med 2017. Utanför formellt skyddade områden till och med 2002. Inklusive formellt skyddade områden från och med 2003. Femårsmedelvärde, anges som mittenår till exempel 2017/18-2021/22=2019. År avser början av avverkningssäsongen till exempel år 2021 avser perioden från knoppsprickning 2021 till innan knoppsprickning 2022.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Utanför formellt skyddade områden till och med 2002. Inklusive formellt skyddade områden från och med 2003. Femårsmedelvärde, anges som mittenår till exempel 2017/18-2021/22=2019. År avser början av avverkningssäsongen till exempel år 2021 avser perioden från knoppsprickning 2021 till innan knoppsprickning 2022.

Bruttoavverkning per trädslag

Avverkningsvolymen bestod av drygt hälften gran, en tredjedel tall och resten lövträd. Men det är stora regionala skillnader. I Götaland var andelen gran 71 procent och andelen tall 17 procent under perioden 2017-2021. I Norra Norrland utgjorde gran 30 procent och tall 60 procent av den avverkade volymen. Avverkningens fördelning på trädslag har för landet som helhet varit tämligen oförändrad sedan 2000-talets början. 

Uppgifterna avser alla ägoslag exklusive ägoslaget bebyggd mark. Inklusive ägoslaget fjäll från och med 2017. Utanför formellt skyddade områden till och med 2002. Inklusive formellt skyddade områden från och med 2003. Femårsmedelvärde, anges som mittenår till exempel 2017/18-2021/22=2019. År avser början av avverkningssäsongen till exempel år 2021 avser perioden från knoppsprickning 2021 till innan knoppsprickning 2022.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Nettoavverkning

Nettoavverkningen uppgick 2022 till 77,1 miljoner fast kubikmeter under bark (m3fub). Nettoavverkning utgör den avverkade volymen av alla trädstammar vilka helt eller delvis tas tillvara. Knappt hälften av nettoavverkningen bestod av sågtimmer av barrträd, 42 procent av massaved, 8 procent av brännved samt någon procent av annat virke.

I jämförelse med 2021 uppskattar vi att avverkningen av sågtimmer av barrträd har minskat med 3 procent, avverkningen av massaved ökat med 3 procent och avverkningen av brännved ökat med 2 procent.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Handel med rundvirke

Enligt statistik från SCB gick knappt 3 procent av den svenska avverkningen under 2022 på export. Exporten av rundvirke ökade kraftigt under 2022, från 1,2 miljoner m3fub 2021 till preliminärt 2,0 miljoner m3fub 2022.

Importen av rundvirke uppgick 2022 preliminärt till 6,5 miljoner m3fub vilket är omkring 0,1 miljoner m3fub mer än året innan.

Avverkad areal

I medeltal slutavverkades 251 000 hektar och gallrades 290 000 hektar per år under perioden 2017–2021. I jämförelse med perioden 2016–2020 har den slutavverkade arealen ökat med 9 procent och den gallrade arealen minskat med 5 procent.

Detta innebär att 1,1 procent av den totala produktiva skogsmarken slutavverkades och 1,3 procent gallrades årligen under perioden 2017-2021. Arealen avser produktiv skogsmark exklusive formellt skyddad skogsmark.

Genomsnittlig slutavverkningsareal

Den genomsnittliga slutavverkningen för avverkningar större än 0,5 hektar uppgick 2021 till 3,3 hektar.

Slutavverkningarnas storlek per landsdel:

 • Norra Norrland 5,2 hektar
 • Södra Norrland 4,3 hektar
 • Svealand 3,2 hektar
 • Götaland 2,3 hektar

Slutavverkningarnas storlek per ägarkategori:

 • Enskilda skogsägare 2,8 hektar
 • Övriga skogsägare 4,6 hektar

Utanför formellt skyddade områden till och med 2002. Inklusive formellt skyddade områden från och med 2003. Femårsmedelvärde, anges som mittenår till exempel 2017/18-2021/22=2019. År avser början av avverkningssäsongen till exempel år 2021 avser perioden från knoppsprickning 2021 till innan knoppsprickning 2022.

Logotyp Sveriges officiella statistik

År avser avverkningssäsong (2021=säsong 2021/2022)

Uttag av grenar och toppar vid avverkning

Uttag av grenar och toppar (grot) för energiändamål på slutavverkad areal genomfördes i genomsnitt på 83 000 hektar per år under perioden 2017–2021. Detta motsvarar cirka 33 procent av den totala slutavverkade arealen. Slutavverkad areal med uttag av grot minskade fram till 2015 och har därefter återigen ökat.

Uttag av grot vid slutavverkning är betydligt vanligare i Götaland och Svealand än i Norrland. I Götaland togs under perioden 2017–2021 grot ut på 64 procent av den slutavverkade arealen och i Svealand på 43 procent av arealen. I Södra Norrland och Norra Norrland var motsvarande andelar 18 respektive 6 procent.