Virkestrave vid väg.

Kostnader i det storskaliga skogsbruket

Här hittar du uppgifter om kostnader för föryngringsavverkning, gallring, hyggesrensning, markberedning, plantering, sådd, hjälpplantering, röjning, gödsling och kalkning. Även investeringar och underhåll av skogsbilvägar ingår.

Skogsstyrelsen gör undersökningen i samarbete med SkogForsk. Resultaten gäller för åtgärder på egen skogsmark inom det storskaliga skogsbruket. De företag som är med i undersökningen äger tillsammans 7,8 miljoner hektar skogsmark.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0307.