Virkestrave vid väg.

Kostnader i det storskaliga skogsbruket

Skogsstyrelsen gör varje år en undersökning av kostnader i skogsbruket. Vi gör undersökningen i samarbete med SkogForsk. Undersökningen rör åtgärder på egen skogsmark inom det storskaliga skogsbruket.

De åtgärder som ingår är; föryngringsavverkning, gallring, hyggesrensning, markberedning, plantering, sådd, hjälpplantering, röjning, gödsling och kalkning. Även  investeringar och underhåll av skogsbilvägar ingår. Vi visar resultaten fördelat på norra och södra Sverige samt för hela landet.

Det är frivilligt att delta i undersökningen. De företag som är med äger tillsammans 7,8 miljoner hektar skogsmark.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0307.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-17