Hotell uppe i ett träd.

Skog och turism

Intresset för naturen är stort och den naturanknutna turismen ökar. Entreprenörer inom besöksnäringen har ett ansvar för att verksamheten inte medför skada på naturen eller för markägaren.

Många turister söker natur och ett vackert landskap som inramning för de aktiviteter man väljer. Turism knuten till skog och natur är en växande verksamhet i Sverige. Det gör att människor på sin semester och fritid oftare än tidigare söker sig till de aktiviteter som turismentreprenörer tillhandahåller.

Resa, bo, äta och göra

Människors brist på tid och begränsad erfarenhet av att vistas ute i naturen har ökat intresset för att köpa färdiga koncept som kan planeras och genomföras på utsatt tid och plats. De behov turister har, och som turistföretag bygger sina verksamheter på, tillgodoser ofta de olika beståndsdelarna resa (transport), bo, äta och göra. 

Allemansrätten är unik

Tillgängligheten, allemansrätten och de stora arealerna är något unikt för de flesta västeuropéer. Besöksnäringen lockar besökare från hela världen och den vanligaste anledningen att resa till Sverige är skog och natur.

Markägare och myndigheter har inflytande över hur natur- och kulturlandskapets ser ut och hur tillgängligt det är. Det kan gälla skötsel och förvaltning av exempelvis skogar, nationalparker, naturreservat, vandringsleder men också information om naturen samt utformning och tillsyn av regler och lagar.

Genom allemansrätten har besökare i naturen möjligheten att fritt färdas över annans mark och vatten vilket innebär att alla markägare (och deras skötsel av sin mark) indirekt får betydelse för naturturismen. Naturturism är en tjänstesektor som bygger sin verksamhet på personlig service, är lokalt förankrad och finns ofta i glesa bygder.

Tillväxtverket är den myndighet som ansvarar för besöksnäringen

Tillväxtverket ansvarar för en myndighetssamverkansgrupp som tillsammans hanterar centrala besöksnäringsfrågor på en strukturell nivå. Gruppen består idag av 13 myndigheter och statliga bolag och Skogsstyrelsen är en av dessa.

  • Senast uppdaterad: 2020-12-02