Kungsörn.

Hänsyn

I samband med olika skogliga åtgärder som röjning, gallring eller föryngringsavverkning är det viktigt att du tar hänsyn till biologiska mångfalden, kulturmiljöer och friluftslivet.

Som skogsägare ska du följa den lagstadgade hänsynen och ta ditt ansvar för att riksdagens beslutade miljömål uppfylls. I dagens skogar är det framför allt brist på gamla levande träd, död ved och trädslagsvariation. Mycket av hänsynen går ut på att öka förekomsten av dessa miljöer som är viktiga för många hotade arter och pollinerande insekter.

Vardagshänsyn

I den vardagliga skogsskötseln är det viktigt med detaljhänsyn, vilket innebär att du tar hänsyn till mindre företeelser, till exempel enskilda träd eller trädgrupper som finns på objektet.

Det kan röra sig om

 • gamla träd
 • boträd
 • högstubbar
 • gamla vindfällen
 • bärande och blommande träd och buskar som sälg, rönn, vildapel, hagtorn och en.

Hänsyn till vatten

I skogslandskapet finns en mängd olika vattenmiljöer, sjöar, våtmarker och inte minst rinnande vatten. I vår webbshop kan du beställa material som visar hur du tar god vattenhänsyn när du sköter din skog.

För områden med höga naturvärden, till exempel nyckelbiotoper, bäckraviner och sumpskogar, krävs oftast speciella lösningar. Detsamma kan gälla Natura
2000-områden och skyddsområden för vattentäkt. Särskilda regler gäller för dessa typer av områden.

Spara områden

Ibland kan det vara aktuellt att spara områden som är mindre än 0,5 hektar som hänsynsyta och områden som är större än 0,5 hektar som hänsynsområde. Det kan handla om

 • källor och källpåverkad mark
 • sumpskogar
 • rasbranter
 • äldre lövskogar och hagmarker
 • hassellundar
 • brandfält
 • skyddszoner.

Hänsyn till forn- och kulturmiljöer

Många tror att forn- och kulturlämningar betyder att en "död hand" läggs över skogen, att man inte längre får bruka den eftersom lämningarna kan komma till skada. Men det kan vara precis tvärt om.

Ta hänsyn till friluftslivet

Skogen betyder mycket även för den som inte äger någon skog. Många människor utnyttjar skogen för rekreation och fritid. Allemansrätten ger alla tillträde till naturen, vilket innebär att många vistas mycket ute i skog och mark.

Speciellt viktig är den tätortsnära skogen, som för många är den enda kontakten med skog.

När du sköter din skog är det viktigt att du tänker på att ta vara på variationen som finns. Skydda och bevara gamla stigar, satsa på fler trädslag om det finns, vårda kulturmiljöer med mera. Om du gör skogen till något som du själv trivs med så kommer andra också att trivas.

Att sköta skogen så att den blir lättillgänglig och attraktiv kan leda till förbättrad hälsa och ökad livskvalitet för dig själv och för andra.

 • Senast uppdaterad: 2021-06-03