Kungsörn. Foto: Kenneth Johansson

Hänsyn

I samband med olika skogliga åtgärder som röjning, gallring eller föryngringsavverkning är det viktigt att du tar hänsyn till den biologiska mångfalden, kulturmiljön och friluftslivet.

Som skogsägare ska du följa den lagstadgade hänsynen och ta ditt ansvar för att riksdagens beslutade miljömål uppfylls. I dagens skogar är det framför allt brist på gamla levande träd, död ved och trädslagsvariation. Mycket av hänsynen går ut på att bevara kulturlämningar och öka förekomsten av de miljöer som är viktiga för många hotade arter och pollinerande insekter.

Vardagshänsyn

I den vardagliga skogsskötseln är det viktigt med detaljhänsyn, vilket innebär att du tar hänsyn till mindre företeelser, till exempel enskilda träd eller trädgrupper som finns på objektet.

Det kan röra sig om

 • gamla träd
 • boträd
 • högstubbar
 • gamla vindfällen
 • bärande och blommande träd och buskar som sälg, rönn, vildapel, hagtorn och en.

Hänsyn till vatten

I skogslandskapet finns en mängd olika vattenmiljöer, sjöar, våtmarker och inte minst rinnande vatten. I vår webbshop kan du beställa material som visar hur du tar god vattenhänsyn när du sköter din skog.

För områden med höga naturvärden, till exempel nyckelbiotoper, bäckraviner och sumpskogar, krävs oftast speciella lösningar. Detsamma kan gälla Natura
2000-områden och skyddsområden för vattentäkt. Särskilda regler gäller för dessa typer av områden.

Spara områden

Ibland kan det vara aktuellt att spara områden som är mindre än 0,5 hektar som hänsynsyta och områden som är större än 0,5 hektar som hänsynsområde. Det kan handla om

 • källor och källpåverkad mark
 • sumpskogar
 • rasbranter
 • äldre lövskogar och betesmarker
 • hassellundar
 • brandfält
 • skyddszoner.

Hänsyn till kulturmiljön

För att kunna ta hänsyn till kulturmiljön behöver du känna till vilka kulturmiljöer som finns i din skog och deras betydelse. Det biologiska kulturarvet, som äldre betesskogar, hamlingsträd och vårdträd ingår i kulturmiljön.

När du vet vilka värdena är, blir det enklare att visa dem hänsyn vid skötseln av din skog och vid föryngringsavverkning. Skogssektorns målbilder för god miljöhänsyn ger dig bra vägledning i vilken hänsyn som är lämplig. Länsstyrelsen ger motsvarande vägledning när det gäller skogsbruksåtgärder som kan påverka fornlämningar.

Ta hänsyn till friluftslivet

Skogen betyder mycket även för den som inte äger någon skog. Många människor utnyttjar skogen för rekreation och fritid. Allemansrätten ger alla tillträde till naturen, vilket innebär att många vistas mycket ute i skog och mark.

Speciellt viktig är den tätortsnära skogen, som för många är den enda kontakten med skog.

När du sköter din skog är det viktigt att du tänker på att ta vara på variationen som finns. Skydda och bevara gamla stigar, satsa på fler trädslag om det finns, vårda kulturmiljöer med mera. Om du gör skogen till något som du själv trivs med så kommer andra också att trivas.

Att sköta skogen så att den blir lättillgänglig och attraktiv kan leda till förbättrad hälsa och ökad livskvalitet för dig själv och för andra.

 • Senast uppdaterad: 2023-07-04