Regler för bekämpning av skadliga insekter

Granbarkborren är en insekt som kan orsaka stor skada på gran, och den större märgborren kan skada tall. I föreskrifterna till skogsvårdslagen finns regler om att bekämpa skadliga insekter och att vidta förebyggande åtgärder.

Allmänna regler

Skadade gran- och tallstammar som sammanlagt överstiger 5 skogskubikmeter inom ett hektar ska tas om hand. Detta görs genom att forsla bort virket eller behandla det så att insekterna inte kan använda det för att föröka sig i, till exempel genom att ta bort barken. Med skadade träd avses rått virke som avsiktligt eller oavsiktligt skadats genom snöbrott, storm, brand, avverkning, röjning eller på annat sätt. Observera att med skadad skog avses inte stående granar med färska angrepp av granbarkborre eller torkstressade granar.

För gran gäller reglerna stammar med en diameter över 10 centimeter på bark och för tall den del av stammen som har skorpbark. Sådant obarkat virke som överstiger den tillåtna mängden av gran och tall får inte lagras i skogen eller vid bilväg efter de tidpunkter som anges i lagstiftningen.

Regler för utforsling av virke i område söder

I Gävleborgs län, Dalarnas län utom Transtrand, Idre och Särna distrikt samt alla län söder därom gäller de här datumen:

  • Virke som avverkats eller skadats före 1 juni måste forslas till skogsindustri eller större virkesterminal senast 1 juli.
  • För gran gäller dessutom att virke som avverkats eller skadats under juni måste forslas bort senast 1 augusti. Gran som avverkats eller skadats under juli måste forslas bort senast 1 september.

Regler för utforsling av virke i område norr

I Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län samt Transtrand, Idre och Särna distrikt gäller de här datumen:

  • Virke som avverkats eller skadats före 15 juni måste forslas bort senast 15 juli.
  • För gran gäller dessutom att virke som avverkats eller skadats under perioden 15 juni – 15 juli måste forslas bort senast 15 augusti.

Undantag från reglerna

Fjällnära skog, skogliga impediment, stubbar, högstubbar, stubbvältor och område med naturvårdsavtal med syfte att gynna död ved, är undantagna från reglerna, liksom naturreservat där skogsbruk regleras i reservatsföreskrifterna samt område med biotopskydd.

Virke som inte är så färskt att insekterna kan använda det för att föröka sig i, omfattas inte av reglerna. Sådana träd kan med fördel lämnas kvar för att gynna den biologiska mångfalden.

Särskilda regler inom bekämpningsområden

I ett så kallat bekämpningsområde finns särskilda regler för att bekämpa granbarkborre. Dessa gäller utöver de vanliga reglerna.

Från den 1 april 2020 har vi ett bekämpningsområde som omfattar stora delar av Götaland och Svealand (se karta under relaterade dokument). 

Färre skadade granar får lämnas kvar

Den viktigaste skillnaden jämfört med vad som gäller utanför bekämpningsområdet är att en mindre volym skadad gran, högst 3 skogskubikmeter inom ett hektar, får lämnas kvar i skogen efter storm, snöbrott eller liknande. Alternativt kan virket behandlas så att insekterna inte kan använda det för att föröka sig i. Reglerna för virkeslagring gäller för all rå gran oavsett diameter.

Beslut om att ta bort angripna stående träd

Inom ett bekämpningsområde får Skogsstyrelsen besluta om att stående träd som angripits av granbarkborre ska avverkas och transporteras bort från skogen, alternativt behandlas så att en ny granbarkborregeneration inte kan lämna virket. Detta ska vara gjort senast den 1 juli. Om angreppet har skett mellan den 1 juni och 15 september får Skogsstyrelsen ange en annan tidpunkt för när åtgärderna ska vara utförda. Beslutet kan rikta sig antingen till markägaren eller till den som förfogar över skogen/virket.

Där det lokalt finns särskilt stor risk för angrepp av granbarkborre bör inte färska granar med en diameter över 15 centimeter på bark lämnas kvar på hygget vid föryngringsavverkning. Men granar som har höga naturvärden bör lämnas kvar och det gäller även högstubbar.

I bekämpningsområdet gäller de här datumen för den mängd skadad rå gran som inte får lämnas kvar i skogen: 

  • Granvirke som avverkats eller skadats före 1 juni ska senast 1 juli forslas till skogsindustri eller större virkesterminal. 
  • Granvirke som avverkats eller skadats under perioden 1 juni – 15 september ska forslas bort inom fem veckor från skadetidpunkten.
  • Senast uppdaterad: 2023-12-28