Lavskrika.

Vägledningar och kunskapsstöd artskydd

Här hittar du de vägledningar och kunskapsstöd som finns inom artskydd.

Vägledningarna anger inte nivån för lagens krav på hänsyn. Det måste avgöras i det enskilda fallet. Hänsynen som den aktuella arten kräver diskuteras i ett samråd mellan dig och Skogsstyrelsen.  

Arter på din fastighet

Det är viktigt att du skaffar dig information om de arter som finns på din fastighet. I Skogsstyrelsens e-tjänst Mina sidor finns digitala kartor som visar var skyddsvärda arter hittats samt om arten är rödlistad och/eller fridlyst. I Artportalen, Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) webbplats för artfakta, kan du också se var arter har observerats. All skog är inte inventerad och ibland är fynduppgifterna om arter ofullständiga.

Kunskapsstöd och vägledningar

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har på beställning av Skogsstyrelsen sammanställt kunskapsunderlag om ett antal fågelarter, "Vägledningar för hänsyn till fåglar". Det finns även information om fåglar och andra arter att söka på ArtDatabankens webbplats under ”Artfakta”. 

SLU och Skogsstyrelsen tar även fram vägledningar för hänsyn till ett antal andra arter i artskyddsförordningens bilaga 1. I nuläget finns en vägledning för knärot klar. 

  • Senast uppdaterad: 2022-08-29