Kartsymboler.

Gemensamma kartsymboler

Gemensamma kartsymboler underlättar för dig som använder kartorna.

Hänsynslagren på ortofotokarta

Första etappens arbete med gemensamt utseende har resulterat i rekommendationer för de vanligaste hänsynslagren på ortofotokartan:

  • Nyckelbiotoper, Naturvärden, Sumpskogar
  • Biotopskydd, Naturvårdsavtal
  • Fornminnen, Skog och Historia
  • Natura 2000
  • Naturreservat
  • Vattenskyddsområden

Grundtanken är att ju högre skyddsvärdet är desto tätare rastrering. Till exempel har sumpskogar glesare linjer än nyckelbiotoper. Fornminnen och Skog och Historia har getts gemensamt utseende då det kan finnas fornlämningar och kulturlämningar i båda. Skog och Historia är dock inte kvalitetssäkrat.

Det finns rekommendationer om färg. Däremot lämnas det fritt för anpassningar av linjetjocklek med mera.

  • Senast uppdaterad: 2017-04-03