Skördare avverkar skog. Foto: Ida Hansen

Statistik om avverkningsanmälningar

Här hittar du statistik över registrerade avverkningsanmälningar och ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning.

Senaste nytt

Januari

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under januari 14 873 hektar, vilket var 21 procent mindre jämfört med januari 2023. Av arealen avsåg 362 hektar ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog, vilket kan jämföras med 302 hektar samma månad förra året.

Uppgifterna avser anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning i hela landet och alla typer av skogar.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Uppgifterna avser anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning i hela landet och alla typer av skogar.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Avverkningsanmälan om föryngringsavverkning i normal skog

Under 2022 anmäldes 228 087 hektar för föryngringsavverkning i normal skog, vilket är den lägsta arealen sedan 2012.

Enskilda skogsägare anmälde 133 456 hektar, vilket var 21 procent mindre än 2021. Övriga ägare anmälde 94 631 hektar, 3 procent mindre än föregående år. Under de senaste åtta åren har enskilda skogsägare anmält större areal än övriga skogsägare. Som också framgår av figur 3 varierar den anmäla arealen för enskilda skogsägare mer mellan åren än vad den gör för övriga skogsägare.

Med normal skog avses här normal skog enligt 14§ skogsvårdslagen vilket innebär skog på mark som är lämplig för virkesproduktion och som inte i väsentlig utsträckning används för annat ändamål.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Anmäld areal för föryngringsavverkning minskade i alla landsdelar under 2022 jämfört med 2021. I Götaland minskade arealen med 25 procent, i Norra Norrland med 18 procent och i Svealand med 12 procent. I Södra Norrland var minskningen 4 procent. 

Logotyp Sveriges officiella statistik

Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog 

Under 2022 fick Skogsstyrelsen in ansökningar om tillstånd till föryngringsavverkning av fjällnära skog på 5 707 hektar produktiv skogsmark. Det är en minskning med 57 procent jämfört med 2021. Ansökningar om föryngringsavverkning i fjällnära skog sedan 1995 framgår av figur 5.

I maj 2020 kom en dom från Mark och miljööverdomstolen som säger att skogsägare som har nekats tillstånd till avverkning i fjällnära skog har rätt till ersättning från staten, med motsvarande 125 procent av skogens marknadsvärde. Som en följd av domen kunde vi 2020–2021 se att ansökningarna om avverkning av fjällnära skog ökade kraftigt. Även om arealen i ansökningar har minskat kraftigt under 2022 är de större än något av åren före Mark och miljööverdomstolens avgörande.

Fjällnära skog avser här fjällnära skog enligt 15 § skogsvårdslagen. Fjällnära gränsen är en administrativ gräns för skogsbruk i fjällområdet och kärva klimatlägen. Den fjällnära gränsen avgränsar den fjällnära skogen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i ädellövskog

Arealen i ansökan om avverkningstillstånd i ädellövskog minskade under 2022 med 24 procent, till 915 hektar., jämfört med 2021. Det innebär ungefär samma nivå som 2020 men 30 procent lägre än snittet för tioårsperioden 2012–2021. I figur 6 framgår utvecklingen mellan år 1995 och 2022 för ansökt areal om tillstånd för avverkning av ädellövskog.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Anmälan och ansökan om avverkning för annat ändamål än virkesproduktion

Totalt anmäldes och ansöktes under 2022 om avverkning av 6 161 hektar produktiv skogsmark för annat ändamål än virkesproduktion. Av detta var merparten, 5 837 hektar, i så kallad normal skog, 265 hektar inom fjällnära skog och 59 hektar inom ädellövskog. Jämfört med förra året minskade den anmälda arealen i normal skog med 12 procent och i ädellövskog med 32 procent. I fjällnära skog ökade arealen med 168 procent. Se figur 7 som visar hur arealen i anmälningar och ansökningar för avverkning med annat ändamål än virkesproduktion har utvecklats sedan 1995.

Observera att statistiken endast omfattar en del av de avverkningsanmälningar som görs för annat ändamål än virkesproduktion. Det behövs inte någon anmälan för avverkning av områden som prövas enligt annan lag än skogsvårdslagen. Exempel på det är kraftledningar, annan väg än skogsbilväg, järnväg, bostadsbebyggelse, industrimark, salutäkt, golfbana och skidanläggning. Anmälan behövs inte heller för avverkning för annat ändamål än virkesproduktion inom detaljplan och inom försvarets områden.

Logotyp Sveriges officiella statistik