Del av renhjord på ca 2000 renar, Ytterbyn. Foto: Åke Sjöström

Skogsbruk och rennäring

Skogsbruk och rennäring bedriver sina verksamheter på samma marker och påverkar varandra. För att samnyttjande av skogsmark ska fungera bra är kännedom om varandras näringar och en god dialog viktig.

Dialog och samverkan behövs för att underlätta så att skogsbruk och rennäring ska kunna samsas på de marker där bägge näringarna bedrivs. Skogsstyrelsen har en viktig roll att fylla i dialog och samverkansprocessen. Men huvudansvaret för dialog och samverkan ligger hos näringarna själva.

En dialog och samverkansprocess bygger på samtal och utbyte av åsikter, som kan leda till samarbete och en ökad förståelse. Dialogen ska inte förväxlas med information eller rådgivning och inte med debatt där någon försöker övertyga och förändra någon annans åsikter.

Respekt och förståelse för varandra är grunden för dialog och samverkan. Utbildningsinsatser där verksamma inom respektive näring lär sig mer om den andres arbete är ett sätt att skapa och förbättra den grunden.

Inom ramen för ett regeringsuppdrag har Skogsstyrelsen arbetat tillsammans med Sametinget för att åstadkomma en förbättrad dialog och samverkan mellan skogsbruk och rennäring. 

Utbildningen Skog och ren

Regeringsuppdraget resulterade i att näringarna har genomfört ett gemensamt kompetensutvecklingsprojekt (2013 – 2014), bland annat näringarnas gemensamma fältutbildningar med syftet att utbilda varandra om skogsbruk respektive renskötsel. Dessutom utformades också en webbaserad utbildning, Skog och ren. 

Renbruksplaner

Renbruksplaner är samebyarnas verktyg för att beskriva sin markanvändning. Den kan användas vid dialog och samråd och kan skapa ökad förståelse för rennäringens behov hos andra markanvändande aktörer.

Sedan 2000 pågår arbetet med att upprätta renbruksplaner som är tänkt att bli ett webbaserat verktyg för rennäringen.  Projektet Renbruksplaner som tidigare ägdes av Skogsstyrelsen har från 1 januari 2016 gått över i Sametingets regi. Sametinget ska på uppdrag av regeringen ansvara för verksamheten och fortsätta arbetet med att införa, ajourhålla och kvalitetssäkra renbruksplanerna. 

Sametinget samverkar med samebyarna och Skogsstyrelsen. 

  • Senast uppdaterad: 2018-05-03