Stubbar på hygge. Foto: Rikard Flyckt

Bioenergi från skogen

Genom att ta tillvara grenar, toppar och i viss mån stubbar som uppstår vid avverkning, får vi klimatvänliga bränslen. Bränslen som används till el- och värmeproduktion och när de förädlats vidare även som biodrivmedel.

Använder vi bioenergi istället för fossila bränslen (som stenkol, olja och fossilgas) minskas utsläppen av växthusgaser eftersom utsläppen från fossila energikällor uteblir när de lämnas kvar i berggrunden.

Små energiförluster vid produktion av biobränslen

Under produktion och transport av biobränslen sker vissa utsläpp av växthusgaser. Förbränningsteknik, förädling av skogsbränsle (till exempel tillverkning av pellets) och lagring är faktorer som kan påverka hur effektivt biobränslen minskar utsläppen.
Även de metoder och tekniker som används i skogsbruket påverkar utsläppen. Detta gör att biobränslen inte är helt klimatneutrala. Energiförluster vid produktion av biobränslen från skogsråvara är dock relativt små. Olika sorters biobränslen är olika effektiva på att minska utsläppen av växthusgaser.

Olika sorters biobränslen

Det finns idag flera olika sorters biobränslen från skogen.

  • Vid värmeverk och värmekraftverk används exempelvis ofta bränslepellets och flis.
  • Inom transportsektorn används bland annat hydrerade vegetabiliska oljor (HVO) från tallolja, vilket är en restprodukt från skogsindustrin.

Nya bränslen baserade på skogsbrukets restprodukter är under utveckling, som fordonsgas och grön pyrolysolja för värmeproduktion vilken kan vidareförädlas till biodrivmedel.

Användningen av skogsbränsle har ökat

År 1990 var insamling av grenar och toppar vid avverkning liten. Tack vare att Sverige införde koldioxidskatt på fossila bränslen i början av 1990-talet och undantog bioenergi från energiskatt har vår användning av skogsbränsle ökat. Under år 2010 samlades avverkningsrester in från 80 000 hektar och användes till att producera energi.

När biobränslen ersätter fossila bränslen i el- och värmeproduktion, samt som drivmedel till transportsektorn, släpper de ut koldioxid till atmosfären. Genom ett långsiktigt hållbart skogsbruk säkras ett kretslopp där denna koldioxid åter binds in i skogen när nya träd växer till.

  • Senast uppdaterad: 2023-01-04