Stubbar.

Klimatvänliga biobränslen från skogen

Skogsbruket har en viktig roll att spela i människans energiförsörjning. Genom att ta tillvara de restprodukter som uppstår vid avverkning – såsom grenar, toppar och i viss mån stubbar – får vi klimatvänliga bränslen till el- och värmeproduktion samt efter vidareförädling även biodrivmedel.

Genom att använda bioenergi istället för fossila bränslen (exempelvis stenkol, olja och fossilgas) minskas utsläppen av växthusgaser eftersom utsläppen från fossila energikällor uteblir när de lämnas kvar i berggrunden.

Små energiförluster vid produktion av biobränslen

Under produktion och transport av biobränslen sker vissa utsläpp av växthusgaser. Faktorer som kan påverka hur effektivt biobränslen minskar utsläppen är bland annat förbränningsteknik, förädling av skogsbränsle (exempelvis pelletstillverkning) och lagring.

Även de metoder och tekniker som används i skogsbruket påverkar utsläppen. Detta gör att biobränslen inte är helt klimatneutrala, men energiförluster vid produktion av biobränslen från skogsråvara är relativt små. Olika sorters biobränslen är olika effektiva på att minska utsläppen av växthusgaser.

Olika sorters biobränslen

Det finns idag flera olika sorters biobränslen från skogen.

  • Vid värmeverk och värmekraftverk används exempelvis ofta bränslepellets och flis.
  • Inom transportsektorn används bland annat Hydrerade Vegetabiliska Oljor (HVO) från tallolja, vilket är en restprodukt från skogsindustrin.

Flera nya bränslen baserade på skogsbrukets restprodukter är under utveckling, såsom fordonsgas och grön pyrolysolja för värmeproduktion vilken kan vidareförädlas till biodrivmedel.

Användningen av skogsbränsle har ökat

År 1990 var insamling av grenar och toppar vid avverkning liten. Tack vare att Sverige införde koldioxidskatt på fossila bränslen i början av 1990-talet och undantog bioenergi från energiskatt har vår användning av skogsbränsle ökat. Under år 2010 samlades avverkningsrester in från 80 000 hektar och användes till att producera energi.

När biobränslen ersätter fossila bränslen i el- och värmeproduktion, samt som drivmedel till transportsektorn, släpper de ut koldioxid till atmosfären. Genom ett långsiktigt hållbart skogsbruk säkras ett kretslopp där denna koldioxid åter binds in i skogen när nya träd växer till.

  • Senast uppdaterad: 2017-10-12