Karta

Kartor och bilder

Kartor och flygbilder ger dig en orientering i markerna för att du ska kunna bruka din skog på bästa sätt. Bilderna kommer från Lantmäteriet och visar detaljer och förändringar i din skog.

I Mina sidors karttjänster finns det flera olika kombinationer av bilder och kartor att välja mellan. Det kan till exempel vara markfuktighetskartor som kan bidra till att minska körskador, eller kartor över trädhöjd och lutning. I kartorna går det att se registrerade forn- och kulturlämningar, artdata, nyckelbiotoper med mera.

Topografisk karta

Den topografiska kartan hämtas från Lantmäteriet. Där finns information om bland annat ortsnamn, vägar och vattendrag.

Flygbilder

Visas i färg eller infrarött och är en kombination mellan flygbild och karta. Flygbilderna finns med två olika upplösningar. Området med tvåårigt flygfotointervall har 25 cm upplösning och resten av Sverige har 50 cm upplösning. Flygbilder med 25 cm upplösning upplevs som mer detaljrika. 

Olika samhällsintressen påverkar tidpunkten för fotografering

För skogliga intressen är det viktigt att lövsprickningen kommit igång ordentligt vid flygfotograferingen. Men för andra samhällsintressen är det viktigt med flygbilder tagna före lövsprickningen. Lantmäteriet fotograferar därför vartannat år med löv på träden och vartannat år utan löv i området med tvåårigt intervall.

Flygbildernas färger ger dig mer information

Flygbilder visar infraröda (IR) flygbilder. Flygbilderna i IR tillför mycket information om skogen. Det gör det möjligt att skilja mellan olika trädslag och olika typer av vegetation. Grön vegetation färgas röd i de infraröda färgbilderna och gröna gräsmattor/åkrar får en stark rödaktig färg.

Satellitbilder

För skogliga ändamål är satellitbilder värdefulla eftersom de innehåller mer information om träden och vegetationen än vad vanliga färgbilder gör. Satellitbilder har lägre upplösning än flygbilder (15 meter) men de ger en bra överblick över stora områden, hela skogsområden. Genom att jämföra satellitbilder från olika år kan du se hur skogarnas utseende förändras, till exempel genom nya avverkningar, skadeangrepp och vindfällda områden.

Färgerna i satellitbilder är så kallade infraröda färger. De infraröda färgbilderna använder sig av ljus utanför de synliga våglängdsbanden vilket gör att bilderna kan uppfattas som onaturliga.

Röda färger avslöjar intensiv fotosyntes - det gröna blir rött

Ung barrskog har ett stort inslag av röd färg jämfört med gammal barrskog men syns ofta i satellitbilder som en närmast brunröd ton. Lövträden är klart rosa eller röda. Den äldre barrskogen har däremot mer inslag av blått och är mörkare. Vatten blir vanligtvis helt svart och områden som saknar vegetation får en blåaktig eller nästan vit färg. Det kan till exempel handla om vägar, byggnader, grustag, bergig och stenig terräng eller liknande.

Satellitortofoto ger skärpa och färger

Professionella yrkesutövare har upptäckt styrkan i att använda färgerna från satellitbilden för att skilja på olika skogstyper och markvegetation. Satellitortofoto är en kombination av flygbild och satellitbild som visar dig detaljerna från flygbilden och färgerna från satellitbilden.

Skogliga grunddata – mark

Kartorna visar mark- och terrängförhållanden. Informationen om markytan kommer från Lantmäteriets höjdmodell som är framtagen genom laserskanning. Markytan återges i fyra kartor: terrängskuggning, lutning, lutning – branter och markfuktighet.

Terrängskuggning

Genom att belysa höjdmodellen med en konstgjord ljuskälla blir terrängen skuggad. Höjder, sänkor och andra strukturer som vägar och diken, men även en del forn- och kulturlämningar med mera, framträder tydligt. Verktyg finns så att användaren själv kan styra placering av ljuskälla och värde på höjdskala och därigenom förstärka strukturer på markytan.

Lutning samt lutning - branter

Kartan visar markens lutning i grader i en gråskala. Kartan finns också som lutning i grader i en grön färgskala där branter som lutar mer än 30 grader är färgade röda. Lutningskartorna används bland annat för att avgöra framkomlighet.

Markfuktighet

Du kan minska risker för körskador om du använder markfuktighetskartan för att planera var körningen ska ske. Markfuktigheten återges i olika nyanser av blått från blöta till friska-fuktiga områden (0-1 meter till grundvattenyta). Markfuktighet är beräknad utifrån en matematisk modell av terrängen och vattnets rörelser i landskapet. Modellen har inte tagit hänsyn till diken eller jordart. Kartan stämmer därför inte i alla områden. Det blir osäkra uppgifter med sandiga jordar eller där det förekommer diken eller vägtrummor som avleder vattnet från den av terrängen bestämda avrinningen. I övriga områden ger modellen bra värden.

Skogliga grunddata - skog

De här kartorna visar trädhöjd, volym, grundyta, medelhöjd, medeldiameter och biomassa.

Skogliga grunddata – gallring

Gallringskartorna visar områden med yngre och medelålders skog (10-20 meters höjd) som kan vara aktuella för gallring. Du behöver känna till ståndortsindex för att välja rätt karta för varje bestånd/område. Det finns åtta olika gallringskartor angivet för trädslagen tall (T) och gran (G) vid olika ståndorter. Kartan T22-T25 visar till exempel gallringsbehov för områden med tallskog som kan uppnå en höjd på 22-25 meter när de är fullvuxna.

Gallringsbehovet har tagits fram från att uppgifter om trädhöjd och grundyta kombinerats med en digital gallringsmall för olika ståndortsindexklasser. Det gallringsbehov som visas är det som gällde vid den senaste laserskanningen av skogen. Skogen kan sedan laserskanningstillfället ha hunnit växa till ytterligare eller redan hunnit bli gallrad.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-02