Lastning av timmer i skogen.

Rundvirkespriser

Här hittar du kvartalsvisa leveransvirkespriser för tall- och gransågtimmer samt barr-, gran- och lövmassaved.

Priserna kommer från Biometria och avser löpande priser där hänsyn inte har tagits till värdeförändringar på grund av inflation. Mer detaljer om vad som inkluderas i statistiken beskrivs under Fakta om undersökningen samt i  kvalitetsdeklarationen nedan.

Leveransvirke innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer levererar virket vid bilväg. Leveransvirke motsvarar mindre än tio procent av den totalt avverkade virkesvolymen. Mätningen av virket sker oftast vid framkomsten till industrin. Betalning för virket sker enligt prislistor.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0303.

Figurerna som presenteras är interaktiva diagram och det går att klicka på olika kategorier eller grupper och välja vad som visas i diagrammet. Det går  även visa alla siffror i tabellen genom att välja knappen längst upp till höger i varje diagram. Under rubriken tabeller till höger finns länkar till vår statistikdatabas för innehållet i alla diagram som redovisas nedan.

Virkespriserna uppåt andra kvartalet

Under andra kvartalet 2023 ökade leveransvirkespriserna för både sågtimmer och massaved i jämförelse med första kvartalet 2023. Priset på sågtimmer ökade med knappt 3 procent och massaved med drygt 6 procent.

Logotyp Sveriges officiella statistik
Logotyp Sveriges officiella statistik