Lastning av timmer i skogen.

Rundvirkespriser

Här hittar du kvartalsvisa leveransvirkespriser för tall- och gransågtimmer samt barr-, gran- och lövmassaved. Priserna redovisas på tre regioner till och med 2021. Från 2019 redovisas priserna på fyra landsdelar.

Priserna kommer från Biometria (tidigare Skogsbrukets datacentral SDC) och avser löpande priser där hänsyn inte har tagits till värdeförändringar på grund av inflation. 

Leveransvirke innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer levererar virket vid bilväg. Leveransvirke motsvarar mindre än tio procent av den totalt avverkade virkesvolymen. Mätningen av virket sker oftast vid framkomsten till industrin. Betalning för virket sker enligt prislistor.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0303.