Timmervälta i vårsnö.  Foto: Åke Sjöström/Skogsstyrelsen

Rundvirkespriser

Här hittar du kvartalsvisa leveransvirkespriser för tall- och gransågtimmer samt barr-, gran- och lövmassaved.

Priserna är volymvägda genomsnittspriser för leveransvirke och avser löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflation. Leveransvirke innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer levererar virket vid bilväg. Mer detaljer beskrivs under ”Fakta om undersökningen” nedan.

Kvartalsvisa genomsnittspriser

Under första kvartalet 2024 ökade leveransvirkespriserna för både sågtimmer och massaved i jämförelse med fjärde kvartalet 2023. Priset på sågtimmer ökade med 8 procent och massaved med 3 procent.

Logotyp Sveriges officiella statistik
Logotyp Sveriges officiella statistik

Rundvirkespriser 2023

2023 ökade sågtimmerpriset med 12 procent och massavedspriserna med 37 procent jämfört med 2022.

Priset på sågtimmer

Jämfört med 2022 har sågtimmerpriserna i Svealand stigit med 14 procent och sågtimmerpriset i Södra Norrland med 10 procent under 2023. Priset på sågtimmer avser årliga genomsnittspriser för sågtimmer av tall och gran

Logotyp Sveriges officiella statistik

Priset på massaved

Massavedspriserna steg med 37 procent mellan år 2022 och 2023 och är nu över nivån från 2019. Mest steg priset på massaved i Svealand och Södra Norrland, med knappt 51 respektive 42 procent. I Norra Norrland och Götaland och steg priserna med knappt 25 respektive 31 procent. Priser på massaved avser ett volymvägt genomsnittspris för leveransvirke av barr-, gran- och björkmassaved. 

Logotyp Sveriges officiella statistik

Massavedspriserna, som framgår av figuren nedan, hade från 1995 en mer tydlig nedgång inledningsvis än sågtimret. Vid stormen Gudrun 2005 föll priserna ytterligare men ökade sedan till en topp år 2011. Efter att ha fallit några år därefter återuppnåddes 2011 års priser under 2019. Efter 2021 har priserna återigen ökat.

Sågtimmerpriserna minskade något fram till stormen Gudrun 2005 då priserna sjönk kraftigt. Därefter har priserna ökat i perioder. 

Mindre tidsseriebrott efter 2021 på grund av ändrad regional indelning.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Volymer

Den avverkade volym som ligger till grund för statistiken har minskat med mer än hälften under den senaste 20-årsperioden vilket gäller både för volymen sågtimmer och för volymen massaved. Leveransvirke är en liten del av totala virkesförsäljningen. Den sammanlagda volymen för sågtimmer och massaved i underlaget uppgick 2023 till knappt 2,4 miljoner kubikmeter fast mått under bark varav 47 procent var massaved och 53 procent var sågtimmer.

En förklaring till den minskade volymen kan vara att andelen leveransvirke har minskat i förhållande till andra leveransformer. En annan förklaring är att det som prisräknas i det system som ligger till grund för statistiken har förändrats.

I figuren nedan framgår tydligt hur volymen sågtimmer ökade i samband med stormen Gudrun 2005 och stormen Per 2007. Volymen massaved ökade inte på samma sätt som volymen sågtimmer dessa år.

Mindre tidsseriebrott efter 2021 på grund av ändrad regional indelning.

Logotyp Sveriges officiella statistik