Användarvillkor Mina sidor

Beskrivning av tjänsten

Mina sidor är en avgiftsfri tjänst som är öppen för alla skogsägare och deras ombud. Den innehåller en rad olika funktioner och smarta verktyg som hjälper dig att planera och sköta din skog. Skogsstyrelsen erbjuder tjänsten med syfte att underlätta skogsskötseln och kontakterna med oss för dig som användare. Genom Mina sidor får du tillgång till information om din fastighet och du kan även skicka in ärenden till oss.

Utbudet av information och tjänster ändras löpande. Tjänsten kan komma att upphöra till följd av politiska beslut eller ändrade förutsättningar hos Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen meddelar väsentliga förändringar i tjänsten via e-post och du som användare ansvarar för att ha en aktuell e-postadress i Mina sidor.

Vid eventuella fel i tjänsten

Det kan saknas information i Mina sidor som du ändå har skyldighet att känna till. Kartor, flygbilder, gränslinjer och lägesangivelser av olika slag ska betraktas som ungefärliga. Det kan till exempel hända att läget på ett fornminne inte stämmer exakt. Frånvaron av markeringar på kartan innebär inte att ett område saknar hänsynsobjekt i verkligheten. Du ska ta hänsyn enligt gällande regelverk oavsett om ett objekt presenteras i Mina sidor eller inte. Kontrollera alltid på egen hand hur det ser ut i skogen före avverkning eller annan åtgärd.

Tekniska avbrott kan förekomma vilket kan påverka tillgängligheten till Mina sidor. Uppgifter som du har lagt in i Mina sidor kan komma att gå förlorade på grund av tekniska fel. Förvara därför inte originalhandlingar i Mina sidor.

Allmän handling och Eget utrymme

Eftersom Skogsstyrelsen är en myndighet blir merparten av våra handlingar så kallade allmänna handlingar. Detta innebär bland annat att dina personuppgifter och ärenden kan begäras ut enligt offentlighetsprincipen om de inte omfattas av någon sekretessbestämmelse. Även dina kontaktuppgifter samt eventuella fullmakter är allmän handling.

I Mina sidor har alla fastigheter ett så kallat Eget utrymme. De uppgifter som sparas här är inte allmänna handlingar och lämnas inte ut. I Eget utrymme sparas exempelvis utkast och kartanteckningar. Skogsstyrelsen tar inte del av något som ligger i Eget utrymme, fastighetsägaren äger och ansvarar själv för detta material. Samtliga fastighetsägare och ombud med fullmakt har automatiskt tillgång till Eget utrymme för fastigheten och kan ta del av materialet som lagras där. När ett ärende eller annat material skickas in till oss blir det en allmän handling som kan begäras ut.

Behandling av personuppgifter

De rättsliga grunderna för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. Vi samlar in personuppgifter från dig själv samt Skatteverket och Lantmäteriet (via interna system).

Du kan i vissa fall själv välja att skicka vidare dina personuppgifter i ett ärende till en annan myndighet, till exempel information om fornlämningar till länsstyrelsen. Du kan också välja att dela dina uppgifter med ett ombud. I övrigt delar inte Mina sidor din information med någon utanför Skogsstyrelsen. Notera att dina personuppgifter kan behöva förmedlas vidare från Skogsstyrelsen till andra myndigheter och parter vid handläggning av ett ärende.

Personuppgifter som lagras i Eget utrymme och som inte är allmän handling kan du själv ta bort när du vill. Personuppgifter i fullmakter sparas i tre år efter att giltighetstiden gått ut. Dina övriga personuppgifter tas bort när du inte använt Mina sidor på tre år.

Skogsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter. Mer information finns på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

Fullmakt och ombud

Du kan ge fullmakt till en eller flera personer som ska kunna agera som ditt ombud. En fullmakt ger ombudet rätt att använda Mina sidor för en eller flera fastigheter. Den som vill agera som ombud måste först registrera sig i Mina sidor. Du kan när som helst återkalla fullmakten. Vid byte av ägare till fastigheten upphör ombudets rätt att använda Mina sidor på fastigheten automatiskt.

Handlingar, till exempel avverkningsanmälningar, och annan information som ett ombud lämnar in till Skogsstyrelsen genom Mina sidor anses vara inlämnade på uppdrag av dig.

När fastigheten får ny ägare

Det är fastighetens ägare som har rätt att använda Mina sidor för fastigheten, men vid ägarbyte kan det ta några veckor innan den nya ägaren får tillgång till fastigheten i Mina sidor. Ärenden och information i Eget utrymme följer fastigheten och visas för fastighetens nya ägare. Du kan själv välja att ta bort material i Eget utrymme innan ägarbyte sker. Vid ägarbyte slutar eventuella fullmakter du delat ut att gälla med automatik.

Upphovsrätt

Informationen i Mina sidor är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Du får, med undantag av uppgifter som du lagrar i Eget utrymme, endast använda informationen i det egna skogsbruket och inte i något kommersiellt syfte.

Kontakt vid frågor

Om du har några frågor kan du vända dig direkt till oss på telefonnummer 036-35 93 00 eller skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se. Vi har även ett dataskyddsombud som du når på dataskyddsombud@skogsstyrelsen.se.

  • Senast uppdaterad: 2024-07-10